Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực