• Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tiếp, làm việc với ông Cho Bae-Ho, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Korea Industrial Complex
  • Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016 trên địa bàn huyện Tam Đảo
  • Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
  • Thi đua gắn với khen thưởng là động lực phát triển kinh tế - xã hội
  • Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
  • Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung về xây dựng, phát triển đô thị; xây dựng nông thôn mới; giải quyết đất dịch vụ
  • Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam