Trao giải Cuộc thi Báo chí năm 2017: Chất lượng các tác phẩm báo chí đạt cả về nội dung tư tưởng, tính thuyết phục và hấp dẫn