Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát công tác quản lý và thực hiện các chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án do Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải