Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021