Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sống “Tốt đời, đẹp đạo"