Thường trực HĐND tỉnh: Giao ban hoạt động HĐND các cấp.