Thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI