Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng...