Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tháp gốm men chùa Trò là bảo vật quốc gia