Đảm bảo các điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công