• Đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5
  • Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh: Thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI
  • Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra chuyên đề chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh
  • BTV Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
  • Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI
  • Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra báo cáo trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI
  • Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra chuyên đề trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI