Một số kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND thị trấn Thổ Tang đối với lĩnh vực thu, chi và quyết toán ngân sách địa phương (24/06/2020)

Giám sát của HĐND được quy định cụ thể trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015...

Sở Y tế với việc tổ chức thực hiện kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh (17/06/2020)

Trong những năm qua được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nghiệp y tế của tỉnh Vĩnh Phúc ....

Nâng cao chất lượng kiến nghị giám sát và giám sát việc thực hiện kiến nghị giám sát của HĐND (16/06/2020)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. ...

Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân (10/06/2020)

Giám sát là một trong những chức năng cơ bản của Hội đồng nhân dân (HĐND) và có vai trò hết sức quan trọng, thông qua hoạt động giám sát có thể đánh giá được thực trạng việc thực thi quyền lực của các cơ quan...

Kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (28/05/2020)

Hoạt động giám sát là một trong những chức năng, nhiệm vụ chính của HĐND các cấp. Hoạt động giám sát về lĩnh vực kinh tế - ngân sách...

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề tại kỳ họp HĐND (20/05/2020)

Giám sát là một trong những chức năng cơ bản trong hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND), thông qua giám sát đảm bảo cho các chủ trương chính sách của Nhà nước...

Trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung kiến nghị giám sát của HĐND (04/05/2020)

Giám sát là một trong những chức năng quan trọng của Hội đồng nhân dân (HĐND) đã được luật định. ...

Gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ: Không để ai ở lại phía sau (27/04/2020)

Để giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội, người nghèo, người bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, Chính phủ đã quyết định...

Giải phóng mặt bằng: Nhiều “nút thắt” cần tháo gỡ (06/01/2020)

Không lo thiếu vốn và từ năm 2016, Vĩnh Phúc đã thành lập ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì làm trưởng ban. Thế nhưng do còn nhiều “nút thắt” ...

Nhiều chính sách hỗ trợ công nghiệp ứng dụng công nghệ cao (01/12/2019)

Nhận thức rõ vai trò của công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, những năm qua, Vĩnh Phúc đã có nhiều chính sách hỗ trợ và tạo mọi điều kiện...
Các tin đã đưa ngày: