Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (24/06/2014)

Đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) là lĩnh vực quan trọng, giữ vai trò chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Hiểu đúng để thực hiện đúng cung cấp tài liệu trình HĐND (16/06/2014)

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã thực hiện nhiệm vụ được gần 3 năm, nhiều nơi tổ chức được 8 kỳ họp. Nhưng có nơi vẫn chưa thuộc hết trình tự, thủ tục cung cấp tài liệu trình HĐND như: Đề án trình HĐND có ý kiến cho rằng UBND, cơ quan, tổ chức trình không phải ký chính thức...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (16/06/2014)

Hoạt động tiếp nhận, quản lý, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xác định được tầm quan trọng đó, tháng 3/2014, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát, giám sát...

Bàn về công tác thông tin phục vụ đại biểu HĐND và Quốc hội tại kỳ họp (12/06/2014)

Trong điều kiện hiện nay, khi mà đa số các đại biểu HĐND, Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm, thì công tác phục vụ Tổ đại biểu HĐND, Đoàn ĐBQH cũng như đại biểu HĐND, Quốc hội của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có một vai trò rất quan trọng...

Bàn về giám sát sử dụng ngân sách dự phòng ở địa phương (28/05/2014)

Những năm qua HĐND một số địa phương đã tổ chức giám sát việc sử dụng ngân sách dự phòng trên địa bàn bằng hình thức khác nhau...

Một số ý kiến tham gia dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) (27/05/2014)

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 của Quốc hội, ngày 29/4/2014, Tòa án nhân dân tối cao đã có Tờ trình số 03/TTr-TANDTC về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) trình Quốc hội. ...

Một số ý kiến tham gia dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng (14/04/2014)

Luật Công chứng được Quốc hội ban hành năm 2006 đã thể chế hoá chủ trương xã hội hoá công chứng của Đảng và Nhà nước ta theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp từ nay đến năm 2020...

Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử của đại biểu hội đồng nhân dân (31/03/2014)

Hiến pháp, Luật chưa có quy định cụ thể để đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử. Nghị quyết liên tịch số 525 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ quy định việc này cho ĐBQH...

Vai trò của đại biểu và Tổ đại biểu trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh (21/03/2014)

Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND đã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND và Tổ đại biểu HĐND: “Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ...

Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và họp Tổ Đại biểu HĐND (22/01/2014)

Công tác thẩm tra các báo cáo, đề án trình kỳ họp HĐND là quy trình bắt buộc...
Các tin đã đưa ngày: