Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

16/06/2014

Hoạt động tiếp nhận, quản lý, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xác định được tầm quan trọng đó, tháng 3/2014, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát, giám sát tại Công an tỉnh, Công an thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên và công an một số xã, phường trên địa bàn tỉnh về thi hành pháp luật trong tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm trên địa bàn tỉnh trong năm 2013.


Đồng chí Trần Thanh Oai- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

phát biểu kết luận buổi giám sát tại Tòa án nhân dân tỉnh

Qua giám sát cho thấy, trong những năm qua, Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sỹ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm về công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đồng thời, ban hành quy định tạm thời và công văn hướng dẫn về công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố để các đơn vị và Công an các huyện, thị, thành trong tỉnh thực hiện; xây dựng nghị quyết liên ngành giữa Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh hướng dẫn một số điểm nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự trong đó có công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; ký quy chế phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Cục thuế, Thanh tra, Chi cục quản lý thị trường, Chi cục kiểm lâm, Chi cục hải quan, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trong công tác tiếp nhận và giải quyết, quản lý tố giác về tội phạm kinh tế, chức vụ.

Quá trình tổ chức thực hiện, các Cơ quan Điều tra trong lực lượng Công an nhân dân đã cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; phân công trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo và Điều tra viên. Các đơn vị đều có bộ phận chuyên trách giúp Thủ trưởng trong việc phân loại và xử lý tin; tham mưu cho Thủ trưởng Cơ quan Điều tra chỉ đạo, phân công Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên thụ lý giải quyết; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt kết quả cao. Hệ thống sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được thiết lập và ghi chép cơ bản đầy đủ, đúng theo mẫu quy định, nội dung tin báo được cập nhật rõ ràng, đúng trình tự thời gian. Trình tự, thủ tục, thời hạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cơ bản đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oai sai và bỏ lọt tội phạm. Kết quả, năm 2013 Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Cơ quan Điều tra Công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 1.251 tin. Trong đó: Cấp tỉnh tiếp nhận 184 tin, cấp huyện 1.067 tin, gồm: 489 tin tố giác và 762 tin báo; đã giải quyết 1.181 tin đạt tỷ lệ 94,5%, trong đó: Quyết định khởi tố vụ án hình sự 918 tin, không khởi tố vụ án hình sự 192 tin, chuyển cơ quan có thẩm quyền 68 tin, xử lý hành chính 03 tin, tồn 70 tin.

 Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vẫn còn một số tồn tại nhất định: Có 77 tin báo, tố giác tội phạm để quá hạn giải quyết, chiếm 6,5%, trong đó Công an tỉnh 04 tin, công an các huyện, thành, thị 73 tin; có 3 tin được tiếp nhận theo trình tự tố giác, tin báo tội phạm nhưng lại giải quyết theo trình tự vi phạm hành chính; Công an một số xã, phường, thị trấn còn có thiếu sót trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, điển hình như còn tồn tại 27 tin báo, tố giác về tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Điều tra Công an huyện, thành phố nhưng Công an phường, xã, thị trấn lại giải quyết xử phạt hành chính; 17 tin báo không phải là tội phạm được quy định trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009 (sử dụng trái phép chất ma túy) nhưng Công an phường tiếp nhận theo trình tự tố giác, tin báo tội phạm; sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chưa được thực hiện theo mẫu quy; có 07 tin báo, tố giác về tội phạm không được thụ lý vào sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, không báo cáo chuyển tin lên cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Những tồn tại hạn chế trên do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan sau: cấp ủy, chính quyền một số địa phương và lãnh đạo một số đơn vị công an chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an cấp huyện đối với Công an các xã, phường, thị trấn trong hoạt động tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm chưa kịp thời, đầy đủ, thường xuyên và liên tục. Lực lượng cán bộ, chiến sỹ, điều tra viên trực tiếp làm công tác này, đặc biệt là lực lượng Công an phường còn thiếu nhiều; biên chế thiếu ổn định, thường xuyên có sự điều chuyển; cơ sở vật chất ở một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, trang bị công cụ hỗ trợ lực lượng phòng chống tội phạm chưa đáp ứng được yêu cầu. Tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực của một số cán bộ, chiến sỹ, điều tra viên nhất là lực lượng công an xã, phường, thị trấn còn nhiều hạn chế, chưa nắm vững các quy định của pháp luật về tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết về một số loại tin báo, tố giác tội phạm còn chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến quá trình giải quyết còn gặp nhiều khó khăn, thời hạn giải quyết không được đảm bảo….

Trên cơ sở giám sát, khảo sát thực tế tại Công an tỉnh và một số đơn vị, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian tới Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã kiến nghị các cấp, các ngành, nhất là lực lượng Công an cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Cấp ủy chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội ngày 27/11/2013 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 28/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan công an các cấp trong công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác,tin báo về tội phạm; thường xuyên kiểm tra và quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho công an các huyện, thành, thị và xã, phường, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Công an tỉnh tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý lực lượng công an; nắm chắc tình hình diễn biến tội phạm, quản lý chặt chẽ tố giác, tin báo về tội phạm, đảm bảo không để xảy ra oan sai, để lọt vụ việc phạm tội mà không bị khởi tố về hình sự. Có giải pháp khắc phục việc để quá thời hạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Tổ chức kiểm tra việc tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm của Công an các huyện, thành, thị để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh. Tổ chức tập huấn, quán triệt đến tất cả cán bộ, chiến sỹ, điều tra viên, công an viên làm công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nhằm nắm vững các quy định của Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch và các văn bản khác có liên quan để thực hiện tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo công an các huyện, thành, thị; Công an các xã, phường, thị trấn tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có việc đề cao trách nhiệm trong phát hiện, tố giác tội phạm…

- Công an các huyện, thành thị cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công an các xã, phường, thị trấn trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo tội phạm. Bố trí lực lượng chuyên trách thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho công an cấp xã về tiếp nhận, phân loại, xử lý, tố giác, tin báo về tội phạm. Tổ chức kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm ở tất cả các xã, phường, thị trấn để kịp thời phát hiện những tố giác, tin báo về tội phạm chưa được tiếp nhận, phân loại để tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền. Phân công, sắp xếp cán bộ có trình độ năng lực trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đảm bảo ổn định biên chế. Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân trong việc phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nhằm nâng cao chất lượng điều tra xử lý các vụ án, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm

Công an các xã, phường thị trấn bố trí đủ lực lượng làm việc tại bộ phận tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm phù hợp; tiếp nhận, phân loại, xử lý tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và đúng quy định; sử dụng sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm theo mẫu quy định. Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá kết quả công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Thực hiện tích cực đồng bộ biện pháp như trên công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội./.

Trần Thanh Oai

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Các tin đã đưa ngày: