Công tác tham mưu, giúp việc Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động giám sát

30/10/2014

Trong  công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, Đảng và Nhà nước  rất quan tâm đến vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong đó đặc biệt quan tâm tới tổ chức hoạt động của Quốc hội, với mục đích làm cho Quốc hội, Đoàn ĐBQH và các đại biểu Quốc hội thực hiện được đúng và đầy đủ những chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Là cơ quan đại diện cho nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước: Lập Hiến, lập Pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là hoạt động giám sát tối cao, giám sát việc tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật là một trong những chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng của Quốc hội và Đoàn ĐBQH được ghi trong hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội.


Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế

trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng.

Trong những năm qua, hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc Hội và Đoàn ĐBQH có nhiều chuyển biến tích cực. Hình thức nội dung, phương pháp, quy trình giám sát đã có cải tiến và từng bước hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và đại biểu Quốc hội, từ đó vai trò của Quốc hội không ngừng được nâng cao.

Trước đòi hỏi ngày càng cao, đa dạng, phong phú của thực tiễn và đòi hỏi của tiến trình đổi mới hoạt động công tác giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc. Do vậy, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh đổi mới phương thức, cách thức giám sát; tham mưu lựa chọn nội dung giám sát đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương để đưa vào chương trình giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát theo từng tháng, từng quý.... phục vụ Đoàn giám sát về tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung giám sát và các điều kiện vật chất đảm bảo mỗi cuộc giám sát đạt kết quả tốt.

Tham mưu xây dựng chương trình giám sát. Hàng năm, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về công tác giám sát, chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và tình hình thực tiễn của địa phương, Văn phòng tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng chương trình giám sát cả năm, được cụ thể hóa cho hàng tháng, hàng quý. Việc xây dựng chương trình giám sát của Đoàn ĐBQH không chỉ phù hợp với các chương trình hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội mà còn phải đảm bảo không chồng chéo về nội dung, thời gian, địa điểm giám sát với chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh.

Ngay sau khi Đoàn ban hành chương trình hoạt động giám sát, Văn phòng phân công chuyên viên tập hợp tài liệu, thông tin liên quan đến từng chuyên đề  giám sát từ các nguồn thông tin như internet, báo chí, các chuyên gia có quan hệ để gửi đến từng thành viên đoàn giám sát nghiên cứu trước khi tiến hành cuộc giám sát, phục vụ cho ĐBQH chất vấn và đánh giá tình hình.

Đối với từng chuyên đề giám sát của Đoàn ĐBQH, Văn phòng đề xuất thành phần ĐBQH tham gia đoàn giám sát, đơn vị chịu sự giám sát, thời gian tiến hành, nội dung để yêu cầu các đơn vị báo cáo phục vụ giám sát, tổ chức phục vụ đoàn giám sát tại các đơn vị và khảo sát tại cơ sở.

Thực hiện việc tổng hợp thông tin từ báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát, ghi chép diễn biến cuộc giám sát, tài liệu thu thập trước giám sát, cử chuyên viên đi thực tế để kiểm tra thêm nếu cần. Sau khi kết thúc chương trình giám sát, Văn phòng dự thảo báo cáo kết quả giám sát và gửi xin ý kiến từng thành viên của đoàn giám sát; tập hợp các góp ý của ĐBQH để chỉnh lý và trình Trưởng Đoàn giám sát (thường là đồng chí lãnh đạo Đoàn ĐBQH ) để duyệt, ký ban hành báo cáo đánh giá và những kiến nghị của giám sát.

Theo dõi việc xem xét giải quyết các kiến nghị giám sát của các cơ quan chức năng thông qua các VBQPPL được ban hành, báo cáo định kỳ và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hàng năm, trung bình Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức từ 4 đến 6 cuộc giám sát, chuyên đề. Nhìn chung, các cuộc giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đạt kết quả tốt, nhiều kiến nghị giám sát của Đoàn ĐBQH đã được các cơ quan Trung ương, các cấp, các ngành ở địa phương tiếp thu, xem xét, góp phần hình thành các quy định của pháp luật, chính sách ở tầm vĩ mô, chủ trương ở địa phương, góp phần cho công tác quản lý và điều hành của chính quyền tỉnh ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tham mưu phục vụ Đoàn ĐBQH tham gia hoạt động giám sát còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Còn thiếu chuyên viên chuyên sâu về một số lĩnh vực như quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giáo dục, y tế, giao thông vận tải...; đôi khi chưa mạnh dạn đề xuất ở tất cả các khâu của quá trình hoạt động giám sát. Công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH TP tổ chức giám sát, từ việc xây dựng chương trình, kế hoạch, địa điểm, thời gian đến nội dung giám sát còn có trường hợp trùng lắp về địa điểm với hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh. Việc tập hợp tài liệu, thông tin để cung cấp cho ĐBQH chưa thật đầy đủ, chính xác, khách quan. Việc huy động chuyên gia, cơ quan chuyên môn nghiệp vụ có liên quan để giúp đoàn giám sát xem xét, đánh giá vấn đề giám sát chưa được thực hiện tốt. Vấn đề tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH đôn đốc và theo dõi kết quả việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan hữu quan có được đặt ra, nhưng hầu như chưa thực hiện, chỉ dừng ở mức theo dõi và phản ảnh tình hình chung.

Để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH tỉnh trong công tác giám sát tại địa phương, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh cần làm tốt một số nội dung:

Một là, chủ động bám sát các nội dung giám sát của Quốc hội, UBTVQH, các Ủy ban của Quốc hội theo Nghị Quyết của Quốc hội được ban hành ngay từ đầu hàng năm; nắm bắt tình hình ở địa phương thông qua kênh các ý kiến kiến nghị của cử tri để tham mưu xây dựng chương trình giám sát phù hợp với kế hoạch công tác của Đoàn, đồi thời giải quyết được những bức xúc cử cử tri.

Hai là, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ với các Vụ thuộc Văn phòng Quốc hội, các sở, ngành liên quan để kịp thời nắm bắt được tình hình thực hiện nội dung giám sát, thu thập các tài liệu, văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực giám sát và tình hình giám sát của các Đoàn ĐBQH ở các đại phương khác để rút kinh nghiệm.

Ba là, chú trọng làm tốt công tác tổng hợp và theo dõi việc xử lý các kiến nghị của giám sát. Tham mưu cho Đoàn ĐBQH thực hiện một số cuộc “giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát”. 

Nguyễn Thành Hưng

Trưởng phòng Công tác ĐBQH

Các tin đã đưa ngày: