Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

15/01/2015

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 21-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Phúc" và Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 16-7- 2013 của HĐND tỉnh về "Một số đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc", trong năm 2014 Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có nhiều hoạt động đổi mới nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.


Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh.

Năm 2014, trong điều kiện nền kinh tế còn khó khăn, thách thức; song với sự cố gắng của Đảng bộ, nhân dân  tỉnh Vĩnh Phúc kinh tế - xã hội đã ổn định và phát triển: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,11%, cao hơn mức bình quân của cả nước (5,98%), đạt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng cao so với cùng kỳ, ước tổng thu ngân sách nhà nước đạt 20.488,5 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm 2013 và đạt 115% dự toán. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; sản xuất nông nghiệp đã quan tâm đến tái cơ cấu trong nông nghiệp để phát triển, vượt qua những khó khăn của thời tiết, dịch bệnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, qua sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020, Vĩnh Phúc đứng thứ nhất về tỷ lệ (đạt 17,86 %) và đứng thứ 2 về số lượng (sau Hà Nội) về xã đạt chuẩn nông thôn mới so với cả nước. Các ngành dịch vụ vẫn có sự tăng trưởng, đáp ứng tốt cho sản xuất, tiêu dùng và đời sống nhân dân. Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 82 dự án, trong đó: 37 dự án DDI, với số vốn đầu tư đăng ký là 4.390 tỷ đồng và 45 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 407,7 triệu USD. Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát triển và chất lượng được nâng lên, xếp trong tốp những tỉnh, thành đứng đầu cả nước. Hoạt động Văn hoá, thông tin, thể thao, phát thanh và truyền hình được củng cố và phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng được tăng cường củng cố. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được xây dựng củng cố, kiện toàn ổn định và phát triển vững mạnh... Đạt được thành tựu trên, chính là sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng trong hoạt động quyết định và giám sát của HĐND các cấp.

Năm 2014, HĐND tỉnh tổ chức 03 kỳ họp, trong đó có một kỳ họp chuyên đề, thông qua 47 nghị quyết. Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo chu đáo, đúng luật định, có đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng, chủ động từ việc thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, đến việc phân công các cơ quan chuẩn bị nội dung và việc tổ chức kỳ họp... Hoạt động tiếp xúc cử tri trước, sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh được đổi mới trong xây dựng kế hoạch, trong đó xác định rõ thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri, trách nhiệm của các Tổ đại biểu HĐND; theo dõi, phân công lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND dự. Mỗi Tổ đại biểu tổ chức ít nhất 02 điểm tiếp xúc cử tri mỗi đợt; ngoài ra còn bố trí các đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh tiếp xúc riêng một điểm, tổng hợp, chuyển tải kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri đến cơ quan liên quan trả lời theo đúng quy định. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành 18 cuộc giám sát theo chương trình, giám sát 02 nội dung tại kỳ họp HĐND tỉnh; 02 nội dung giám sát giữa 2 kỳ họp HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách còn tiến hành 06 cuộc khảo sát, kiểm tra về một số nội dung cử tri quan tâm. Hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2014 có sự đổi mới, đã chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc giám sát; hình thức giám sát đa dạng, phong phú phù hợp với từng nội dung, đối tượng giám sát, ngoài các cuộc kiểm tra, khảo sát thực tế và  giám sát trực tiếp, giám sát qua văn bản, năm 2014 Thường trực HĐND tỉnh đã tăng cường giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh, mỗi kỳ họp giám sát một nội dung chuyên đề nhằm phát huy được trí tuệ các đại biểu HĐND tỉnh để tập trung giải quyết vấn đề bức xúc hiện nay, tạo điều kiện để nhân dân được theo dõi và tham gia giám sát thông qua truyền hình trực tiếp. Giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát đối với UBND tỉnh về những nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm phản ánh, kiến nghị. Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, các huyện, thành, thị cung cấp, thống nhất những vấn đề bức xúc qua giám sát, tiếp xúc cử tri để tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Công tác phối hợp hoạt động với UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh, các tổ chức thành viên của MTTQ và các cơ quan liên quan được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nhịp nhàng, chặt chẽ.

Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổng kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nỗ lực cố gắng và quyết tâm rất cao để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, trong đó việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc rất quan trọng. Để thực hiện, Thường trực HĐND tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

Một là: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 21-6-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND ngày 16-7-2013 của HĐND tỉnh về một số đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như: Chất lượng các quyết định của HĐND và hiệu quả trong công tác giám sát, tiếp tục xây dựng các quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND với cơ quan liên quan nhằm tăng cường sự tham gia, phối hợp trong tổ chức kỳ họp, hoạt động kiểm tra, giám sát, công tác tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh.

Hai là: Về chức năng quyết định của HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy từ các giải pháp nâng cao chất lượng quyết định ở các kỳ họp trước như: Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác chuẩn bị nội dung. Yêu cầu, các Ban HĐND chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân từ khâu chuẩn bị nội dung và thẩm tra; Chỉ bổ sung nội dung ban hành nghị quyết trong năm theo quy định của Trung ương, những vấn đề cấp thiết phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND phải đảm bảo nguồn lực thực hiện, sát thực tiễn và đi vào cuộc sống. Tổ chức đánh giá việc ban hành và kết quả thực hiện các nghị quyết trong nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó để hoạch định cơ chế, chính sách trong giai đoạn tới.

Ba là: Về hoạt động giám sát của HĐND tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình theo từng quý, từng cuộc đảm bảo khoa học, hiệu quả, nội dung giám sát thực hiện theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND hoặc những nơi xuất hiện búc xúc trong nhân dân. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát giữa hai kỳ họp, những nội dung mà cử tri và đại biểu HĐND quan tâm. Hình thức giám sát đa dạng, mở rộng phạm vi đối tượng giám sát, gắn trách nhiệm của đại biểu HĐND nơi ứng cử, tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc giải quyết vướng mắc; thực hiện chất vấn có minh chứng cụ thể bằng hình ảnh, hiện vật và văn bản. Tăng cường hoạt động khảo sát, thu thập thông tin trước khi giám sát; tổ chức các buổi làm việc với các cấp, các ngành liên quan để giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần, kéo dài chưa được giải quyết triệt để.

Bốn là: Tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy giúp việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nâng cao trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tế, để tham mưu giúp việc đáp ứng yêu cầu hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh.

Năm là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua chuyên mục Tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân, Trang Thông tin điện tử của HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh, chuyên trang tuyên truyền về HĐND tỉnh trên Báo Vĩnh Phúc, Bản tin hoạt động HĐND tỉnh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chuyên mục cử tri hỏi lãnh đạo các cơ quan trả lời để giải đáp kịp thời những thắc mặc, búc xúc của cử tri trong tỉnh.

Sáu là: Tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Phối hợp với Ban chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Với mục tiêu xây dựng HĐND các cấp vững mạnh, toàn diện, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cùng với UBND hoạt động hiệu quả, thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân do vậy cần có sự nỗ lực, trách nhiệm cao của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc,  đội ngũ cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

       Nguyễn Văn Trì

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: