Sáng suốt và trách nhiệm để bầu ra những đại biểu thật xứng đáng

05/05/2016

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đang được triển khai tích cực, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Để giúp cử tri trong tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình triển khai công tác bầu cử và sáng suốt lựa chọn người đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, phóng viên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

PV: Đến thời điểm hiện tại, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Kim Khải: Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tích cực lãnh, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác bầu cử; thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác nhân sự, tổ chức hiệp thương và thu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được các huyện triển khai đúng luật và tiến độ theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh.

Căn cứ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh được phân bổ, đã thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, cấp huyện, cấp xã đúng quy định; tổ chức hiệp thương lần 1, lần 2, lần 3 đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần, thời gian. Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo thời hạn và quy định của pháp luật. Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác, nơi cư trú và hội nghị cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, chuẩn bị tốt điều kiện, phương tiện, vật chất cho cuộc bầu cử; phương án bảo vệ trật tư, an ninh trong ngày bầu cử. Các lực lượng nắm bắt kịp thời tình hình đơn thư khiếu nại - tố cáo, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đối với công tác bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, đa dạng phong phú. Công tác phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội các huyện trong công tác bầu cử được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, có hiệu quả.

Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức các đoàn giám sát
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tại các huyện, thành, thị

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 có hạn chế và khó khăn, vướng mắc gì ?

Đồng chí Nguyễn Kim Khải: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bầu cử còn một số khó khăn, vướng mắc: Một số nơi còn lúng túng trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử. Tiến độ xây dựng kế hoạch và việc thành lập một số tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử và, phân công nhiệm vụ ở một số tiểu ban còn chậm. Công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở một số địa phương cơ sở chưa thực sự sâu rộng. Việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của các Phó Chủ tịch HĐND xã, thị trấn không đáp ứng yêu cầu theo văn bản Hướng dẫn số 01 ngày 03/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cán bộ, công chức làm công tác bầu cử, nhất là cấp xã chưa kịp thời nghiên cứu sâu và chưa nắm chắc các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử nên khi tham mưu, triển khai thực hiện còn lúng túng.

Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nêu trên là do các nguyên nhân: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 có nhiều điểm mới; thời gian triển khai các bước của công tác bầu cử gấp, ở vào thời điểm trước và sau Tết nguyên đán Bính Thân. Một số cán bộ, công chức cấp xã năng lực và kinh nghiệm thực tiễn về công tác bầu cử còn hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ bầu cử. Một số văn bản hướng dẫn, tài liệu về bầu cử của Trung ương còn chậm, nên một số xã, thị trấn bị động trong công tác chuẩn bị nhân sự cũng như triển khai các nội dung liên quan đến bầu cử. Trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền về bầu cử tại một số huyện đặc biệt là ở các xã còn khó khăn, chưa được quan tâm.

PV: Theo đồng chí, đại biểu HĐND cần hội tụ những tiêu chuẩn gì?

Đồng chí Nguyễn Kim Khải: Tiêu chuẩn của đại biểu HĐND được quy định tại Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13. Theo đó, đại biểu HĐND có  4 tiêu chuẩn sau đây: 

- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Bầu chọn những đại biểu thật xứng đáng, những người tiêu biểu về đức, tài không chỉ là trăn trở của những người làm công tác tổ chức bầu cử, là mục tiêu cao nhất của cuộc bầu cử hướng tới mà còn là nguyện vọng, là mong muốn của tất cả cử tri. Với tinh thần bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, những đại biểu được bầu phải hội tụ yếu tố tâm sáng, tài cao.

Tâm sáng, tài cao không chỉ căn cứ vào bằng cấp, danh hiệu mà quan trọng hơn là khả năng giải quyết công việc, nhiệm vụ ở mức độ cao; là sự kết nối mật thiết với dân, ở tinh thần tích cực đấu tranh bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Tức là đại biểu  phải có năng lực hoàn thành nhiệm vụ và có uy tín trước nhân dân. Ở góc độ khác, đại biểu được bầu dứt khoát không thể là người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ.

Đòi hỏi ấy có thực hiện được hay không phụ thuộc vào quyết định của cử tri, thể hiện qua lá phiếu sáng suốt và trách nhiệm để bầu ra những đại biểu thật xứng đáng.

PV: Để cuộc bầu cử diễn ra thành công và trở thành ngày hội của toàn dân, thời gian tới, cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâmnào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Kim Khải: Công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2016. Do đó từ nay đến ngày bầu cử, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ sau đây:

- Các cấp, các ngành, các đoàn thể; Ủy ban bầu cử các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn tỉnh phải tiếp tục xác định công tác bầu cử là một nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2016. Cần tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác phối hợp, rà soát chặt chẽ các công việc đã làm, xác định nhiệm vụ công việc, tiến độ tiếp theo, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo đồng bộ, đúng lịch trình thời gian, công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử và quy định của pháp luật về bầu cử.

- Các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về bầu cử nhằm giúp người dân nắm rõ các nguyên tắc về bầu cử, quyền bầu cử của nhân dân, để phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử.

- Tổ chức tốt việc lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Hướng dẫn các ứng cử viên về kỹ năng, phương pháp vận động bầu cử và tổ chức cho ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để tiến hành vận động bầu cử đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; rà soát địa điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, trang trí khu vực bên ngoài và bên trong phòng bỏ phiếu, con dấu, điện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở... để có phương án sửa chữa, củng cố kịp thời đảm bảo phục vụ tốt cho công tác bầu cử.

- Chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử, tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng của nhân dân về bầu cử; nắm chắc tình hình địa bàn ở cơ sở, chuẩn bị kỹ các phương án ứng phó với các tình huống bất thường, phức tạp...chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội, đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành an toàn, dân chủ, đúng luật.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vấn đề về chế độ chính sách, đất đai...đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Ban chỉ đạo tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bầu cử. Các tiểu ban, thành viên tổ giúp việc chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí thời gian kiểm tra, nắm bắt tình hình, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các công việc liên quan đến công tác bầu cử tại địa bàn được phân công theo dõi.

- Ủy ban bầu cử các huyện, thành, thị tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ chức bầu cử ở cơ sở. Tổ chức in và cấp phát tài liệu cho các tổ chức bầu cử ở các xã, phường, thị trấn; các thôn, tổ dân phố đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng luật định.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định; báo cáo đột xuất khi có tình huống bất thường ở địa bàn, lĩnh vực được phân công hoặc theo yêu cầu của Ủy ban bầu cử tỉnh.

- Thực hiện các công việc theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 từ nay đến ngày bầu cử .

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Đức Hiền (t/h)

Các tin đã đưa ngày: