Đổi mới, nâng cao chất lượng của kỳ họp HĐND tỉnh

01/09/2016

Kỳ họp của Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 78 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 và các Điều từ 48 đến 51 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Trong hoạt động của HĐND, kỳ họp HĐND là một hoạt động cơ bản, chủ yếu. Chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Luật Tổ chức HĐND và UBND, Luật Tổ chức Chinh quyền địa phương, Quy chế hoạt động của HĐND đã quy định rất rõ về quy trình, thủ tục, cách thức tiến hành kỳ họp HĐND, có thể coi các quy định đó như là "cẩm nang" để HĐND các cấp căn cứ và tổ chức kỳ họp.

Trong những năm vừa qua, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; khẳng định được vị trí, vai trò và làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới, cải tiến, tiết kiệm và hiệu quả. Đây là yếu tố quyết định nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Để hoạt động của các kỳ họp đạt kết quả cao, ngay từ đầu quý IV của năm trước, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị chương trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; các đại biểu, các Ban HĐND tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình giám sát trong năm. Trước các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh rà soát các nội dung chuyên đề để điều chỉnh, bổ sung kịp thời vào nội dung kỳ họp, đồng thời tổ chức hội nghị với UBND, Uỷ ban MTTQ, các Ban của HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và các sở, ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp; quy định cụ thể thời gian hoàn thành các văn bản trình kỳ họp và gửi về Thường trực HĐND tỉnh để gửi tới đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu phục vụ công tác thẩm tra, họp tổ và tiếp xúc cử tri. Thường xuyên quan tâm đến các mặt công tác chuẩn bị cho kỳ họp như: Giao nhiệm vụ cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có kế hoạch chuẩn bị phục vụ cho kỳ họp; đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chuẩn bị và gửi tài liệu theo quy định. Trên cơ sở nội dung, chương trình, thời gian đã được thống nhất, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp; tổ chức họp báo với các cơ quan báo trí, tuyên truyền để thông báo nội dung, chương trình và những yêu cầu về công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp; tổ chức truyền hình trực tiếp kỳ họp HĐND để cử tri và nhân dân có điều kiện theo dõi và giám sát hoạt động của HĐND tỉnh.

          Hoạt động tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu ngày càng được nâng cao; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri riêng, không lồng ghép với đại biểu Quốc hội để đại biểu có nhiều thời gian báo cáo, lắng nghe, giải trình, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp theo nhóm vấn đề và theo từng lĩnh vực gửi UBND tỉnh để nghiên cứu trả lời hoặc phân công các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị trả lời; đồng thời gửi đại biểu HĐND tỉnh để thông báo với cử tri trong những lần tiếp xúc cử tri sau.

Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh phân công cụ thể bảo đảm khoa học, đúng lĩnh vực. Mỗi Ban chủ động thu thập thông tin, tổ chức giám sát, khảo sát bằng nhiều hình thức để nắm tình hình thực tế về những vấn đề liên quan đến nội dung thẩm tra. Theo đó, chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban được nâng lên rõ rệt, thể hiện được chính kiến và nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, trên cơ sở đó giúp đại biểu HĐND tỉnh có thêm thông tin để thảo luận và quyết định. Trong điều hành, Chủ tọa kỳ họp bám sát chương trình, vận dụng linh hoạt từng phiên họp tiết kiệm thời gian, phát huy được tinh thần dân chủ và trí tuệ của đại biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ như: Chỉ đạo việc tổng hợp kết quả thảo luận tổ và tham luận tại hội trường; lựa chọn những vẫn đề lớn, quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau để HĐND thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp ngày càng được tiến hành có trách nhiệm dân chủ, thẳng thắn, công khai, có tranh luận, đối thoại với tinh thần xây dựng. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn tỉnh được đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm. Các đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi thẳng thắn, đúng trọng tâm. Thủ trưởng các sở, ngành trả lời chất vấn cơ bản giải đáp được các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh nêu, thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm và đưa ra được một số giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của đại biểu HĐND tỉnh. Chủ toạ kỳ họp cũng đã dành thời gian để Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu những ý kiến của đại biểu HĐND, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội đã đề ra.

Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm, nêu những mặt làm được cần phát huy và chỉ rõ những mặt hạn chế cần rút kinh nghiệm để kỳ họp sau hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và sự phát triển của tỉnh. Ngay sau kỳ họp, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp và thông báo trả lời các ý kiến cử tri của UBND tỉnh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh theo tôi chúng ta cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, Tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò Chủ tọa kỳ họp trong các hoạt động điều hành, gợi ý thảo luận, phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND tham gia ý kiến, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; giải trình và trả lời chất vấn tại kỳ họp…

Hai là, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát tình hình việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND đối với UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành, thị. Cần tăng cường kiểm tra đôn đốc để các ngành chuẩn bị các nội dung với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính trung thực, khách quan. Đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đầy đủ, chính xác, kịp thời đến đại biểu HĐND.

Ba là, cần có sự phân công rõ ràng và phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị các nội dung, chương trình cho kỳ họp HĐND tỉnh. Thực hiện đúng quy trình và nâng cao chất lượng soạn thảo các báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp bảo đảm đúng thời gian quy định, kịp thời gửi cho đại biểu nghiên cứu trước, chuẩn bị ý kiến phát biểu thảo luận và tạo thuận lợi cho các Ban trong việc  thẩm tra.

Bốn là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp để cử tri có điều kiện theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND tỉnh; đồng thời qua đó để nhân dân hiểu và tự giác thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh. Các nghị quyết kỳ họp được ban hành phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương nhằm phát huy hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Năm là, nâng cao vai trò trách nhiệm các đại biểu HĐND tỉnh trong các hoạt động kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tham gia xây dựng nghị quyết, họp Tổ đại biểu và chất vấn tại kỳ họp

Sáu là, phải tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri, các nội dung chất vấn của đại biểu tại kỳ họp trước yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết và trả lời các ý kiến đó tại kỳ họp; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nếu để chậm, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri và đại biểu HĐND quan tâm thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành, cơ quan, đơn vị mình./.

Phạm Quang Nguyên

Các tin đã đưa ngày: