Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc lấy phiếu tín nhiệm

05/04/2018

Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ tại Hội nghị

Tôi hoan nghênh việc Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần này đã lựa chọn chủ đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và tiếp công dân của HĐND cấp tỉnh.

Hội nghị lần này đã có đổi mới trong cách thức tổ chức, đó là ngoài các tỉnh trong khu vực còn có sự tham gia trao đổi kinh nghiệm của Thường trực HĐND 4 tỉnh Sóc Trăng, Tây Ninh, Lào Cai, Bắc Giang đại diện cho 3 khu vực khác. Các tham luận và ý kiến trao đổi, thảo luận trực tiếp tại Hội nghị ngoài nêu lên những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục, đưa ra những giải pháp, những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Nhất là đối với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định hướng dẫn hoạt động của HĐND, quy định về lấy phiếu tín nhiệm, về tiếp công dân của các cơ quan dân cử…

Thưa các đồng chí,

Để tiếp tục thực hiện việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và công tác tiếp dân bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng kỳ vọng của cử tri, trong khuôn khổ Hội nghị này, tôi xin được trao đổi thêm với các đồng chí một số vấn đề cụ thể như sau:

Thứ nhất, về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND. Để công tác này được triển khai chất lượng, hiệu quả, cần phải làm tốt cả 3 khâu: Trước, trong và sau khi lấy phiếu, cụ thể một số vấn đề đặt ra đó là:

Ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND các tỉnh, thành rà soát, hoàn thiện văn bản hướng dẫn về công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của QH để cập nhật, bổ sung những quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, sớm trình UBTVQH xem xét, quyết định, làm cơ sở pháp lý thống nhất triển khai thực hiện trong cả nước. Các vấn đề cần tiếp tục làm rõ như: Đối tượng, thời hạn và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm; mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm; phiếu sử dụng trong quy trình lấy phiếu tín nhiệm, hệ quả đối với người được HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp”. Nghị quyết về kết quả lấy phiếu phải được xây dựng chặt chẽ, đúng thể thức, quy trình.

Các cấp ủy Đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để hoạt động lấy phiếu tín nhiệm chặt chẽ, thận trọng, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan, thực chất và đạt mục đích, yêu cầu đặt ra, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ, đánh giá cán bộ. 


Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị
Ảnh: Khánh Duy

Thường trực HĐND quán triệt đến từng đại biểu HĐND, đến những người được lấy phiếu về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc và quy trình của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Đối với các đại biểu HĐND, cần thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình với ý thức trách nhiệm cao, dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm mức độ tín nhiệm của các cá nhân được lấy phiếu. Lá phiếu đánh giá của các đại biểu không chỉ là với tư cách cá nhân mà là đại diện cho quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của dân. Vì thế, đòi hỏi các đại biểu HĐND phát huy bản lĩnh, nhận thức rõ tầm quan trọng, thực hiện quyền của mình một cách chính xác, đúng, sát với năng lực, trình độ, uy tín của người được lấy phiếu, không vụ lợi cá nhân, vì lợi ích cục bộ.

Đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm, cần phải báo cáo khách quan, trung thực trước HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kê khai tài sản phải đầy đủ theo đúng hướng dẫn; giải trình thuyết phục, cầu thị đối với các nội dung mà đại biểu HĐND yêu cầu hoặc có ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban MTTQ chuyển đến.

Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đợt lấy phiếu tín nhiệm. Coi đây là đợi sinh hoạt chính trị sâu rộng, để nhân dân cùng tham gia giám sát và theo dõi, đánh giá việc khắc phục những thiếu sót, hạn chế của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Đối với hoạt động tiếp công dân, đề nghị các đồng chí tiếp tục quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, có Chỉ thị số 35 ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản có liên quan.

Thường trực HĐND nên phân công một Phó Chủ tịch HĐND trực tiếp phụ trách theo dõi, chỉ đạo công tác TXCT và tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Thường trực HĐND; đồng thời, cử đại diện tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và tham gia các buổi đối thoại cùng UBND cùng cấp.

Thường trực, đại biểu HĐND cần thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp, nhất là đối với với các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa hợp tình, hợp lý, vi phạm trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết kiểm tra. Tăng cường và tổ chức tốt việc giám sát chuyên đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo do Thường trực, đại biểu HĐND chuyển đến.

Nguồn: Báo đại biểu nhân dân

 

Các tin đã đưa ngày: