Nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

21/08/2018

Trong hoạt động tư pháp, đội ngũ luật sư có vị trí, vai trò quan trọng trong việc tranh tụng tại phiên tòa. Tuy nhiên, hoạt động luật sư, quản lý luật sư trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, việc xây dựng một đội ngũ luật sư gắn với thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn được các cấp, các ngành chức năng quan tâm thực hiện.

Doanh nghiệp tư nhân được hỗ trợ pháp lý tại Văn phòng Luật sư số 1 Vĩnh Phúc. Ảnh: Trà Hương
 

Thời gian qua, với sự ra đời của Luật Luật sư, tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển thuận lợi. Đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư phát triển cả về số lượng, chất lượng.

Hiện nay, Đoàn luật sư Vĩnh Phúc có 40 luật sư, 16 người tập sự hành nghề luật sư, 13 tổ chức hành nghề luật sư. 5 năm qua, các luật sư đã cung cấp dịch vụ pháp lý đối với hơn 8.100 vụ việc, tham gia tố tụng gần 2.000 vụ, tư vấn pháp luật hơn 1.500 vụ, đại diện ngoài tố tụng gần 50 việc, dịch vụ pháp lý khác 370 vụ, trợ giúp pháp lý miễn phí 340 vụ; đạt doanh thu 9,7 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 330 triệu đồng.

Các luật sư đã tích cực tham gia các vụ án hình sự, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, tuyên truyền pháp luật, cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, tích cực góp phần bảo vệ công lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phục vụ mục tiêu cải cách tư pháp và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư đang từng bước đi vào nền nếp, hướng tới chuyên nghiệp hóa, phục vụ nhu cầu tư vấn, tranh tụng của tổ chức, cá nhân và các cơ quan tiến hành tố tụng. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, việc tham gia tố tụng của các luật sư không những bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của bị can, bị cáo, các đương sự khác mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, sửa chữa những thiếu sót, làm rõ sự thật, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần hạn chế tối đa những khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động luật sư, quản lý luật sư ở tỉnh ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Trên cơ sở đó, Đề án “Các giải pháp tạo môi trường và hỗ trợ nhằm thu hút xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư và phát triển tổ chức hành nghề luật sư phục vụ các cơ quan tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2022” được UBND tỉnh phê duyệt ngày 6/7/2018 đã chỉ rõ những hạn chế như: Số lượng luật sư hiện có so với số dân còn thấp so với yêu cầu, vị trí, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chất lượng đội ngũ luật sư nhìn chung còn khiêm tốn, chỉ có 1 luật sư có trình độ thạc sĩ, số lượng luật sư có trình độ hiểu biết pháp luật quốc tế, thông thạo ngoại ngữ và hành nghề chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại quốc tế còn nhiều bất cập. 5 năm qua, chỉ có gần 1.200/20.000 số vụ án do Tòa án 2 cấp trong tỉnh thụ lý có sự tham gia của luật sư. Đặc biệt, ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, số lượng luật sư không đủ để bào chữa trong các vụ án bắt buộc có sự tham gia của luật sư (án chỉ định).

Quy mô tổ chức hành nghề còn nhỏ, chưa phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tập trung chủ yếu ở thành phố Vĩnh Yên. Nhận thức của các cơ quan nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng về vị trí, vai trò của luật sư chưa đầy đủ nên ý kiến phát biểu của luật sư chưa thực sự được tôn trọng. Đoàn luật sư chưa thực hiện tốt vai trò tự quản của mình, chưa có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những luật sư có biểu hiện suy thoái về đạo đức. Công tác quản lý nhà nước về luật sư, hành nghề luật sư vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Việc ra đời của Đề án với các mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2022, tỉnh ta đạt tỷ lệ số luật sư trên số dân bằng với tỷ lệ trung bình cả nước là 1/15.000; có 5 - 10 luật sư có khả năng tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chuyên môn hóa cao, chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, thương mại quốc tế; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong đội ngũ luật sự, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động hành nghề luật sư… đã góp phần xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, tôn trọng và thực hiện tốt chuẩn mực, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp,

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung đề án, vấn đề đặt ra trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về luật sư; xây dựng cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực tham gia hoạt động hành nghề luật sư; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp lý, kỹ năng hành nghề, đạo đức, ứng xử nghề nghiệp cho đội ngũ hành nghề luật sư.

Đồng thời, củng cố kiện toàn các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, được phân bố phù hợp theo địa bàn; phát triển một số tổ chức hành nghề luật sư quy mô lớn hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật, có năng lực cạnh tranh cao.

Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý luật sư, hành nghề luật sư, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư, xử lý vi phạm trong lĩnh vực hành nghề luật sư.

Thu Nhàn

Các tin đã đưa ngày: