Bước chuyển nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

14/09/2018

Những năm qua, sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần quan trọng vào các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới trong tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, theo đó, thi tuyển được xem là bước đi đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đãi ngộ trong tuyển dụng, đào tạo. Việc sử dụng đội ngũ cũng có nhiều chuyển biến với việc tạo môi trường làm việc thuận lợi kết hợp thường xuyên luân chuyển vị trí công tác; chú trọng chất lượng đầu vào, đồng thời, cũng kết hợp hài hòa giải quyết “đầu ra” cho những cán bộ, công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khoẻ, phẩm chất. Theo đó, tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến trách nhiệm thực thi công vụ; quyền hạn, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm 2018, 2 tổ của đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 34 cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế đánh giá cụ thể, phù hợp, đảm bảo việc đánh giá phân loại công bằng, khách quan, có cơ sở khoa học và thực chất theo các quy định hiện hành. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở để sắp xếp, bố trí, quy hoạch, đào tạo và để cán bộ, công chức, viên chức nôc lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức bình quân hằng năm có 35% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 62% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2% hoàn thành nhiệm vụ và 1% không hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đã chú ý đến những nhân tố mới, có tuổi đời trẻ, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Hầu hết số cán bộ được bổ nhiệm đều trong diện quy hoạch, có phẩm chất chính trị vững vàng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, từ năm 2013 đến nay, đã có 104 lượt hội đồng tuyển dụng viên chức do các cơ quan, đơn vị tổ chức theo thẩm quyền bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển với tổng số 2.828 chỉ tiêu tuyển dụng, có 11.698 người dự tuyển và 1.928 người trúng tuyển. Từ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. Hiện toàn tỉnh có 100% công chức cấp tỉnh, huyện làm nhiệm vụ chuyên môn có trình độ đại học trở lên, 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn trình độ chuyên môn theo quy định. Viên chức sự nghiệp đạt chuẩn đào tạo theo chức danh, riêng sự nghiệp giáo dục, giáo viên được đào tạo trên chuẩn chiếm tỷ lệ cao.

Để tạo bước chuyển mạnh mẽ nâng cao chất lượng đội ngũ, Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 được xem như “kim chỉ nam” quan trọng giúp các cấp các ngành có định hướng rõ ràng trong việc lựa chọn người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Theo đó, Đề án 01 đã nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp cho các cấp, các ngành trong thực hiện đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới chế độ thi tuyển theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch đáp ứng các tiêu chí trong tình hình mới, đảm bảo tuyển chọn đúng nhân tài phục vụ địa phương. Trước mắt, dừng tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, đoàn thể để tổ chức thi tuyển chung trong cả hệ thống chính trị. Thí điểm tổ chức thi tuyển tập trung một số chức danh lãnh đạo, tiến tới hằng năm tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh theo hình thức thi tuyển cạnh tranh, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, lựa chọn được cán bộ có năng lực, tín nhiệm cao đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo theo quy định.

Ngày 09/05/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng", Vĩnh Phúc là 1 trong 22 địa phương trong cả nước thực hiện thí điểm. Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý bằng hình thức thi tuyển là để thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt chiến lược thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị, mới đây tháng 5/2018, UBND tỉnh đã chấp thuận cho các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế thi tuyển để bổ nhiệm 12 vị trí lãnh đạo; các huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch, Phúc Yên tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm 8 vị trí lãnh đạo. Hiện tại các đơn vị đăng ký thí điểm thi tuyển đang thực hiện các bước chuẩn bị theo đúng yêu cầu của Quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương do UBND tỉnh ban hành.

Hội nghị tổng kết công tác cán bộ thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường

Trước một số ý kiến lo ngại về việc thi tuyển để hợp thức hóa việc bổ nhiệm nhân sự dự kiến nào đó hay nguy cơ “bình mới rượu cũ”, ông Đào Quang Ngạn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Lập Thạch cho rằng: "Điều quan trọng nhất vẫn là con người thực hiện những quy trình, quy định đó. Nếu người thực hiện công tâm, minh bạch, đặt lợi ích chung lên trên hết thì tôi nghĩ sẽ thành công, tuyển được những cán bộ đủ đức, đủ tài. Huyện Lập Thạch đang thực hiện các quy trình chuẩn bị cho công tác thí điểm thi tuyển vị trí Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình dự kiến diễn ra vào cuối năm 2018. Việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý là phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn tuy vậy cần phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ; chọn được người giỏi nhất trong số những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã dự thi để bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn”, ông Ngạn nhấn mạnh.

Đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh đã xây dựng và triển khai Đề án “Thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018”, dự kiến tổ chức thi trong quý III năm 2018. Tỉnh có 34 công chức thuộc các chuyên ngành hành chính, kế toán, quản lý thị trường, kiểm soát viên đê điều đủ điều kiện dự thi. Dự kiến kỳ thi sẽ đảm bảo tỷ lệ cạnh tranh khoảng 15% so với số lượng công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo từng chuyên ngành. Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh năm 2018 là nhiệm vụ quan trọng, tạo sự công bằng và khách quan, từ đó đánh giá, lựa chọn được đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn của vị trí việc làm theo ngạch chuyên viên; khắc phục những bất hợp lý về cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý cán bộ, công chức. Đồng thời, động viên, khuyến khích đội ngũ công chức giữ ngạch cán sự và tương đương và những công chức có trình độ cao đẳng, trung cấp học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác.

Để đạt mục tiêu đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực chuyên môn, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ đáp ứng sự nghiệp phát triển của tỉnh và đất nước, Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tỉnh sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt,  Đề án xác định công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, viên chức là vấn đề quan trọng, đánh giá đúng sẽ sử dụng đúng cán bộ. Các cơ quan, đơn vị phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo chính để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức một cách chung chung, cảm tính, chủ quan, lẫn lộn giữa điều kiện với tiêu chuẩn, coi bằng cấp, học vị cao hơn phẩm chất, năng lực. Xây dựng quy chế buộc thôi việc, bãi miễn đối với cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ theo quy định của Bộ Chính trị. Những cán bộ đạt phiếu tín nhiệm thấp dưới 50% có thể xem xét điều động sang vị trí công tác khác.  Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, hàng năm theo nguyên tắc: Cấp trên đánh giá cấp dưới, người đứng đầu đánh giá những người thuộc quyền quản lý, cấp trên thực tiếp đánh giá người đứng đầu.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: