Xây dựng chính quyền điện tử ở Vĩnh Tường từ quyết tâm của người đứng đầu

15/08/2019

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, huyện Vĩnh Tường đã xây dựng Đề án Xây dựng chính quyền điện tử với những mục tiêu, lộ trình và các giải pháp thực hiện cụ thể, trong đó, việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi lĩnh vực là một trong những nội dung quan trọng cần sự quyết tâm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Từ đó, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững.

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử. Ảnh Trường Khanh

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Tường quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết các TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, trong đó, có các giải pháp về công nghệ thông tin, giải pháp về xây dựng chính quyền điện tử trong điều hành và thực thi công vụ.

Ngoài việc sớm thành lập, bố trí cán bộ có năng lực, kỹ năng tiếp công dân, trực tiếp nhận, giải quyết các TTHC theo yêu cầu của công dân tại Trung tâm Hành chính công huyện; đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; hàng năm, trên cơ sở UBND tỉnh công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã, huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ các TTHC tại trụ sở làm việc, đồng thời, đăng tải công khai trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi tra cứu và áp dụng trong quá trình thực hiện các TTHC.

Cùng với đó, huyện chú trọng công tác kiểm tra, kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong kiểm soát TTHC; ngăn chặn các trường hợp tự đặt ra TTHC, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật hoặc chậm trễ trong việc giải quyết TTHC, gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Với nỗ lực của các cấp, ngành chức năng, hiện nay, 95% TTHC của tổ chức, công dân tại Trung tâm Hành chính công huyện được giải quyết đúng và trước hạn. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND huyện Vĩnh Tường, hạ tầng CNTT và việc ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn còn một số bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu như: Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được tỉnh trang bị trục đường cáp quang và lắp đặt thiết bị đầu cuối từ huyện lên tỉnh, nhưng cấp xã chưa được đầu tư. Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành chưa triển khai được đến cấp xã; chưa ứng dụng chữ ký số điện tử vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Thông tin về quy hoạch, giá đền bù GPMB, đấu thầu mua sắm công chưa được đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện. Cấp huyện và cấp xã chưa triển khai được dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4...

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển chính quyền điện tử là xu thế tất yếu. Đề án Xây dựng chính quyền điện tử huyện Vĩnh Tường đã đặt ra những mục tiêu, lộ trình và các giải pháp thực hiện cụ thể. Trong đó, các giải pháp công nghệ được áp dụng khi triển khai chính quyền điện tử đều có quy mô lớn, phức tạp, đòi hỏi huyện phải đầu tư nguồn lực lớn để thực hiện, do đó sẽ không khả thi nếu triển khai song song cùng lúc. Vì vậy, khi triển khai đề án, Vĩnh Tường sẽ lựa chọn các nội dung trọng điểm xuất phát từ nhu cầu bức thiết của người dân, doanh nghiệp và từ quy hoạch phát triển KT-XH của huyện, của tỉnh để thực hiện, đảm bảo bám sát mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước và chính quyền về xây dựng chính quyền điện tử.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện cần xác định xây dựng chính quyền điện tử không chỉ là triển khai các giải pháp về công nghệ mà còn phải đồng bộ với các lĩnh vực khác như phát triển văn hóa, con người, điều kiện phát triển KT-XH của từng địa phương, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường huy động các nguồn lực theo hướng xã hội hóa xây dựng chính quyền điện tử; đảm bảo cân đối, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan: chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Thúy Hường

Các tin đã đưa ngày: