Tiếp tục có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp

15/02/2022

Bên cạnh việc đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, vấn đề phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề được HĐND tỉnh quan tâm, ban hành những cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển. Trong đó HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-202. Đồng thời để từng bước gỡ khó, hỗ trợ, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn, năm 2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 50 và năm 2020 ban hành Nghị quyết số 07 về sửa đổi Nghị quyết số 50 về quản lý đầu tư, hỗ trợ tiền thuê đất, vốn vay cho các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp. Đặc biệt,với quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp (CCN), trên cơ sở báo cáo khảo sát, đánh giá của Thường trực, báo cáo giải trình của UBND tỉnh và ý kiến thảo luận. Phiên giải trình đã làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập trong quản lý Nhà nước về CCN, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm, lộ trình thời gian và hướng giải quyết. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh đã định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp tại địa phương thời gian tới.                    

Báo cáo của UBND tỉnh tại phiên giải trình cho biết trong những năm qua, UBND tỉnh đã chú ý quan tâm đến phát triển CCN trên địa bàn tỉnh: UBND tỉnh đã ban hành các quyết định về quy hoạch, quyết định thành lập các CCN và quy chế phối hợp quản lý CCN, trình HĐND tỉnh ban hành 02 nghị quyết về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2021. Tỉnh đã phê duyệt quy hoạch 32 CNN với diện tích 689,955 ha đến thời điểm hiện tại đã thành lập và giao chủ đầu tư được 16 CCN, trong đó có 5/16 CCN tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, 11 CCN tỷ lệ lấp đầy đạt trung bình khoảng 39,84%. Các CCN được thành lập đi vào hoạt động góp phần giảm tải áp lực về nhu cầu mở rộng diện tích đất sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh, giảm tình trạng sản xuất phân tán; từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, nhất là ở các làng nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động ...  

Tuy nhiên, thực tế còn tồn tại khó khăn, hạn chế nhất định trong công tác quản lý nhà nước đối với CCN. Điển hình là việc thực hiện các mục tiêu phát triển CCN đến năm 2020 của tỉnh chưa đạt như: Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại các cụm công nghiệp, mục tiêu hoàn thiện và đầu tư xây mới hạ tầng kỹ thuật 21 cụm công nghiệp, mục tiêu 100% cụm công nghiệp đi vào hoạt động được đầu tư hệ thống xử lý nước thải và thu gom rác thải công nghiệp... Chất lượng quy hoạch chi tiết CCN còn hạn chế, khâu khảo sát thiết kế ban đầu chưa được coi trọng. Trong quá trình triển khai thực hiện hầu hết các CCN đều phải điều chỉnh quy hoạch, một số CCN đã đi vào hoạt động nhưng chưa được quan tâm triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (cụm công nghiệp: Việt Xuân, Thị trấn Lập Thạch và cụm công nghiệp Hương Canh); nhiều vị trí quy hoạch CCN chưa thực sự phù hợp với quy hoạch chung đô thị của tỉnh (chưa thuận lợi về vị trí, về giao thông, điện, nước…). Hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào CCN còn chắp vá, thiếu đồng bộ. Thực hiện xây dựng chưa đúng quy hoạch, vi phạm quy trình quản lý đầu tư xây dựng. Đến nay còn 7/16 cụm công nghiệp chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Một số CCN đã gần hết thời hạn hoàn thành nhưng chưa triển khai được công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Phát biểu ý kiến tại phiên giải trình, đại biểu cho rằng công tác quản lý nhà nước còn bị buông lỏng, chưa có sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp, UBND tỉnh chưa ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp theo Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020. Song song với đó là việc chưa xử lý hết những tồn tại trong việc thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý CCN, chưa có hướng dẫn các khoản phí dịch vụ đối với các CCN có hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách làm cơ sở để thu các phí dịch vụ đối với các hộ sản xuất và doanh nghiệp hoạt động trong cụm; chưa có đánh giá, tổng hợp số liệu đóng góp vào ngân sách Nhà nước từ phát triển CCN. Đi đôi với đó là công tác bảo vệ môi trường trong các CCN chưa được quan tâm đúng mức. Hầu hết các cụm đã đi vào hoạt động chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung theo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các kết luận thanh tra theo quy hoạch chưa thực sự được quan tâm ảnh hưởng đến kết quả công tác quản lý cụm công nghiệp.  

Phát triển CCN là một trong những chính sách lớn của Nhà nước nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH, giải quyết việc làm tại chỗ và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là cấp huyện. Để từng  bước nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, từng bước tháo gỡ khó khăn cho phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh:

Một là: Khẩn trương ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN. Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm, nội dung quản lý cho từng đơn vị đảm bảo tất cả các CCN đều phải được quản lý theo quy định.

Hai là: Rà soát lại hệ thống cơ chế, chính sách của tỉnh để tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản chỉ đạo, các cơ chế chính sách về hỗ trợ, phát triển, quản lý đối với CCN để các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN; giám sát chặt chẽ việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường CCN theo quy định của pháp luật.

Ba là: Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; trong đó khẩn trương xây dựng phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh để tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các CCN làm cơ sở thu hút đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Bốn là: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất quy trình thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý cụm công nghiệp, hướng dẫn thanh, quyết toán cho chủ đầu tư, các đơn vị được giao quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp, hướng dẫn thu nộp các khoản thuế, phí, lệ phí đối với nhà đầu tư thứ cấp tránh gây thất thoát, lãng phí cho ngân sách nhà nước; triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh đầy đủ, đúng đối tượng đạt hiệu quả.

Năm là: Tổ chức rà soát toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các CCN gặp khó khăn, vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sáu là: Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực bộ máy thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc, kịp thời các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật trong thẩm định, phê duyệt và quản lý sau quy hoạch đối với các CCN. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, người dân thấy được sự cần thiết, quan trọng của phát triển các CCN trong việc nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho người lao động ở địa phương.

Tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là hoạt động lần đầu được Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện. Cũng là một hình hình thức giám sát của Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp. Qua đó, Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, rà soát  đối với cơ quan Nhà nước trong thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao theo luật định./.

 

Phạm Quang Nguyên

                                            Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: