Triển khai thực hiện một số chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh

28/03/2014

Đào tạo nghề và giải quyết việc là một trong những vấn đề có tính quyết định đối với sự phát triển của bất kỳ một xã hội nào nói chung và nó đang được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là của công cuộc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Điều này được thể hiện trong các văn kiện và các văn bản chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.


Đào tạo nghề ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức

Từ năm 2005 đến nay, cùng với các chính sách chung của Đảng và Nhà nước   tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển dạy nghề và tăng cường giải quyết việc làm như: Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND; Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND; Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND. Đặc biệt, ngày 19/12/2011 Hội đồng hân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012-2015, đây là một chủ trương, chính sách lớn của tỉnh trên cơ sở kế thừa và phát triển những chính sách về dạy nghề và giải quyết việc làm của các giai đoạn trước. Có thể nói, chưa bao giờ vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm lại được Đảng và Nhà nước, Tỉnh quan tâm như vậy. Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc nỗ lực, đồng bộ của các cấp các ngành và sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, việc triển khai thực hiện các chính sách về dạy nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả và thực sự đi vào cuộc sống, qua đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã tham mưu, xây dựng và ban hành  được hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn tổ chức thực hiện khá đồng bộ và hoàn chỉnh. Đã xây dựng được nhiều quy định, đề xuất được nhiều giải pháp, vận dụng đúng đắn, linh hoạt các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước vào thực tiễn của tỉnh để triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, rộng rãi với nhiều hình thức và nội dung phong phú, thiết thực. Phát huy được vai trò của các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể. Đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về dạy về và giải quyết việc làm.

Hoạt động dạy nghề tiếp tục được củng cố và tăng cường. Hệ thống mạng lưới cơ sở dạy nghề đang được kiện toàn và củng cố theo hướng nâng cao chất lượng, đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Các điều kiện, năng lực đảm bảo cho chất lượng dạy nghề được chú trọng: Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ tay nghề ở trong và ngoài nước. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề được trung ương và tỉnh quan tâm, đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu rèn luyện tay nghề của người học. Các chương trình dạy nghề được các cơ sở dạy nghề điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với thực tế đào tạo. Công tác tuyển sinh hàng năm mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ có các chính sách khuyến khích học nghề của trung ương và của tỉnh nên cơ bản các đơn vị đào tạo vẫn đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, mỗi năm tuyển mới hàng chục nghìn người học nghề, từ năm 2009 đến hết năm 2013 toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho hơn 136 nghìn lao động, qua đó góp phần nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh lên 43,6% năm 2013, cao hơn mức trung bình của cả nước. Hàng vạn người lao động khi tham gia học nghề đã được thụ hưởng kinh phí hỗ trợ từ các chính sách của Tỉnh. Hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm bước đầu thể hiện khá rõ nét, sinh viên sau khi tốt nghiệp, nhất là trình độ cao đẳng, trung cấp nghề có nhiều khả năng giải quyết được việc làm, bổ sung vào nguồn nhân lực của tỉnh một đội ngũ  lao động có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ các ngành kinh tế. Công tác tập huấn nghề, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động được triển khai rộng rãi, với những kiến thức và kỹ năng được người lao động đánh giá là thiết thực, bổ ích và có khả năng vận dụng vào thực tế sản xuất và đời sống của người dân. Qua triển khai công tác này, đã bước đầu giúp người  lao động thay đổi về tư duy, nâng cao nhận thức trong cách nghĩ, cách làm, nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Công tác tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng và tăng cường, Sàn giao dịch việc làm tổ chức 2 phiên giao dịch mỗi tháng tại trụ sở chính của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh và các phiên lưu động tại các huyện, thành, thị đông dân cư trong tỉnh với sự tham gia của hàng trăm lượt doanh nghiệp tham gia tuyển lao động tại Sàn và hàng nghìn lao động tham gia dự tuyển. Các trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm của các cơ sở dạy nghề và của các tổ chức đoàn thể phát triển mạnh đã cung cấp cho người lao động những thông tin cần thiết về thị trường lao động trong và ngoài tỉnh, mở ra cho người lao động thêm nhiều cơ hội giải quyết việc làm. Các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm như dự án vay vốn tạo việc làm, dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm của Nghị quyết 37/2011 của tỉnh đã thực sự phát huy tác dụng với người lao động, góp phần quan trọng vào công tác giải quyết việc làm của tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với nguồn vốn quỹ xoá đói giảm nghèo, quỹ quốc gia việc làm đã góp phần hình thành nên các vùng kinh tế như: vùng trồng cây ăn quả ở Lập Thạch, Tam Dương; Vùng chăn nuôi bò sinh sản, bò Lai Sin, lợn sinh sản, bò sữa tập trung ở các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc; các làng nghề ở Vĩnh Tường, Bình Xuyên... Vốn vay góp phần phát triển sản xuất, tạo nhiều chỗ làm việc mới và việc làm thêm cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn. Người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, tăng thu nhập, đời sống ngày càng ổn định. Từ 2009 đến hết năm 2013 đã giải quyết việc làm cho 110.973 lao động, trong đó giải quyết việc làm trong nước 107.435 người; đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 3.538 người, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách về dạy nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết HĐND tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, từng bước làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy, các ngành, các doanh nghiệp và người dân về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước, thực hiện việc phân cấp, phân công nhiệm vụ, sự phối hợp giữa cấp và ngành, giữa các ngành trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

- Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2012 - 2015. Nghiên cứu, rà soát để tiếp tục tham mưu, bổ sung, hoàn thiện chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động dạy nghề. Thúc đẩy các hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề trong đào tạo nghề. Nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện tốt việc hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học phổ thông, trung học cơ sở vào học nghề.

- Làm tốt công tác dự báo, cập nhật tình hình thị trường lao động, việc làm để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phù hợp, hiệu quả.

- Thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách của Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư thông thoáng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất nhằm tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động. Xây dựng các khu, cụm công nghiệp, cụm làng nghề, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã để phát triển sản xuất, tạo việc làm.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, chú trọng thị trường truyền thống, quan tâm mở rộng các thị trường mới có thu nhập cao cho người lao động. Tăng cường nguồn vốn cho quỹ phát triển việc làm, bảo đảm thuận lợi cho việc tiếp cận vốn, giải ngân nhanh cho người lao động, tăng hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm. /.

                                                                                  Nguyễn Quốc Dũng

                                       Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

 

Các tin đã đưa ngày: