Nghị quyết số 115 của HĐND tỉnh thúc đẩy phát triển tiêu chí Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

21/07/2021

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí. Trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 115 của HĐND tỉnh về hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và hỗ trợ xây dựng trung tâm văn hóa xã miền núi.

Đến nay, sau 8 năm Nghị quyết đi vào cuộc sống, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa thể thao xã đã phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, làm thay đổi đời sống văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của người dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Nghị quyết số 115, từ năm 2014 đến nay, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 226.700 triệu đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 78/78 trung tâm văn hóa, thể thao xã; 467/558 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, đạt 93%; 40 trung tâm văn hóa thể thao xã miền núi, đạt 100% kế hoạch.

Đặc biệt, trong 8 năm thực hiện Nghị quyết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, gắn Tiêu chí số 16 về Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các làng quê ở Vĩnh Phúc có nhiều khởi sắc từ các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…Đến nay, toàn tỉnh có 110/112 xã, 522/1.072 thôn, 40/40 xã thuộc miền núi được hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng nhà văn hóa; trên 90% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 92% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia sinh hoạt thường xuyên tại nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt 60-70%.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh còn tận dụng, nhỏ hẹp, dụng cụ thể dục thể thao, trang thiết bị thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu; việc quản lý, khai thác, sử dụng và tổ chức các hoạt động ở một số trung tâm văn hóa, thể thao xã còn nhiều bất cập, tần suất sử dụng hạn chế, chưa phát huy hết công năng, hiệu quả; chưa thu hút, vận động được nhiều nguồn lực từ nhân dân cho việc xây dựng và phát huy hiệu quả các công trình, thiết chế văn hóa thể thao.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể, người dân về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân. Cùng với đó, tăng cường hướng quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân.

Đức Thiện

Các tin đã đưa ngày: