Giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết 68 của Chính phủ

20/12/2021

Với mục đích xem xét, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ  về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  (nghị quyết 68) về những việc đã làm được, chưa làm được; những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; chỉ ra trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm triển khai, thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát đối với UBND tỉnh, các Sở, ngành là cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện chính sách và UBND các huyện, thành phố.

Trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 xuất hiện cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2021 tại một số tỉnh, thành trên cả nước, trong đó tỉnh Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên có ghi nhận phát sinh dịch, đã đặt ra nhiều thách thức trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”. Trước tình hình đó, tỉnh Vĩnh Phúc với kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020 và với sự quyết tâm cao, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Căn cứ chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành; cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong đó có việc triển khai  chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68.  Kết quả bước đầu của việc triển khai Nghị quyết đã  triển khai, thực hiện đến với đối tượng thụ hưởng theo đúng tinh thần Nghị quyết.  Tính đến nay đã có 11/12 chính sách đã được hỗ trợ như giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh; hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế… Riêng  hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động chưa nhận được hồ sơ hỗ trợ của các doanh nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thực hiện chính sách tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc luân phiên để giữ người lao động và số lao động tạm hoãn hoặc bố trí làm việc luân phiên. Vì vậy, doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện theo quy định. Việc triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết 68 đã cóp phần dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh nhanh chóng được kiểm soát, việc khoanh vùng nhanh, cách ly gọn, đã hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh đến phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập, cụ thể như: Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác rà soát, xác định đối tượng hỗ trợ của Nghị quyết mỏng, nhất là ở cơ sở. Một số cán bộ, công chức còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, chưa hiểu hết chính sách, chưa tạo điều kiện thuận lợi đối với người lao động và người sử dụng lao động trong thực hiện Nghị quyết. Việc thống kê, rà soát số liệu về đối tượng hỗ trợ chưa đồng bộ, thiếu chính xác, trùng lặp đối tượng. Có doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc rà soát số lao động thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ, chậm lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động. Có chính sách hỗ trợ của Nghị quyết chưa thực hiện, như: Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.  Một số chính sách có đối tượng đủ điều kiện nhưng hỗ trợ được ít, như: 01 hồ sơ/18 hồ sơ được hỗ trợ chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; 08 đối tượng/128 hướng dẫn viên được hỗ trợ chính sách hỗ trợ đối với viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch.

Qua giám sát, Thường trực  HĐND tỉnh đã làm rõ nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện Nghị quyết còn có nội dung hướng dẫn chưa rõ đẫn đến việc thực hiện chưa có sự thống nhất ở các địa phương, có nội dung khó thực hiện. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ban hành quá nhiều (UBND tỉnh ban hành 27 văn bản; các sở, ngành ban hành 37 văn bản) gây khó khăn cho quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, nhất là cấp cơ sở và đối tượng thụ hưởng; một số văn bản hướng dẫn còn bất cập, chồng chéo, thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Để tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Nghiên cứu sửa đổi một số nội dung có bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện điều kiện tiêu chuẩn hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 68, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn.

Đối với UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục chỉ đạo thực hiện tích cực và kịp thời Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với tinh thần khẩn trương nhất để đưa chính sách đến với đối tượng thụ hưởng. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ngành với các huyện, thành phố; giữa các cơ quan đối với các doanh nghiệp trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, kịp thời biểu dương các cơ quan đơn vị làm tốt và kịp thời chỉ đạo khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực hiện Nghị quyết.  Chỉ đạo các cấp, các ngành bố trí cán bộ, công chức có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao trong tiếp nhận và giải quyết chính sách của Nghị quyết. Đồng thời, kịp thời hướng dẫn, tập huấn cho đối tượng này hiểu đúng về chính sách của Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Ban Biên tập

 

Các tin đã đưa ngày: