Rà soát chính sách đặc thù do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực

15/02/2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành. Kết quả rà soát cho thấy đến tháng 9/2021 có 44 nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành có nội dung có chính sách đặc thù còn hiệu lực.

Sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh kịp thời triển khai thực hiện. Các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện nghị quyết phù hợp với từng đối tượng để đưa các chính sách vào cuộc sống.

Tính đến tháng 9/2021 có  tổng số 111 nghị quyết của HĐND tỉnh là văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong số đó có 44 nghị quyết có nội dung đặc thù. Cụ thể có 23 nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội với 21 nhóm chính sách liên quan đến y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm và an sinh xã hội. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách có 12 nghị quyết, với 16 nhóm chính sách về nông nghiệp và phát triển nông thôn Về tài nguyên và môi trường về thu hút đầu tư. Pháp chế có 9 nghị quyết, với 31 nhóm chính sách về nội vụ, chế độ chính sách về công an, tư pháp và điều kiện bảo đảm cho hoạt động của HĐND.

Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của nghị quyết đã hoàn thành, một số nghị quyết hoàn thành vượt mức đề ra. Việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chỉ số phát triển con người được nâng lên, môi trường đầu tư được cải thiện, các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững.

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số nghị quyết còn chậm, điển hình như: Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 12/12/2016 về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Công tác phổ biến, tuyên truyền nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh chưa thường xuyên và sâu, rộng.  Một số chính sách trong quá trình ban hành chưa rà soát kỹ lưỡng, chưa sát với điều kiện thực tế, khả năng dự báo còn hạn chế, khi triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; có chính sách ban hành nhưng không thực hiện được, như: Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 27/09/2016 về việc ban hành một số biện pháp hỗ trợ đặc thù cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện quy hoạch xây dựng các khu đô thị du lịch, dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. Công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết của một số ngành, địa phươg chưa chặt chẽ, nhất là những chính sách đặc thù liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cần có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị có liên quan. Việc xã hội hóa huy động nguồn lực để thực hiện chính sách đặc thù còn hạn chế, chủ yếu là nguồn ngân sách nhà nước; việc bố trí nguồn lực kể cả nguồn lực đối ứng thực hiện nghị quyết đối với cấp huyện, cấp xã còn hạn chế.  Một số chính sách chưa bao quát, đầy đủ, sát với thực tiễn, chưa tập trung vào lĩnh vực toàn diện mà nhu cầu của cuộc sống và người dân đòi hỏi, chủ yếu là nghị quyết chi tiền ngân sách, chưa chú ý đến nghị quyết tạo ra nguồn lực để phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách.

Trên cơ sở rà soát các nghị quyết, đảng đoàn HĐND tỉnh đề nghị Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh cần chủ động nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh để kiến nghị Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết. Cần thể chế Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tập trung vào 3 đột phá của tỉnh như: Chính sách đặc thù xây dựng khu công nghệ cao, hướng tới xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo; chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục, y tế tư nhân;... Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đối với việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Thông qua hoạt động giám sát kiến nghị các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết; đồng thời chỉ ra những bất cập, những điểm không phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế nghị quyết HĐND tỉnh.

UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành tổ chức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú đến mọi tầng lớp nhân dân, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Bố trí kinh phí cho việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh còn hiệu lực, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của các nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý những khó khắn, vướng mắc.Hàng năm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của UBND và HĐND tỉnh theo quy định để kịp thời đề nghị HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ nghị quyết không còn phù hợp, công bố các nghị quyết hết hiệu lực thi hành.Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND tỉnh cần rà soát, phân loại: Các nghị quyết có hiệu quả để tiếp tục ban hành chính sách đặc thù giai đoạn mới; các nghị quyết không có hiệu quả kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hoặc bãi bỏ chính sách đặc thù không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành UBND tỉnh xem xét, cân nhắc kỹ, đảm bảo cân đối nguồn lực trước khi trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, chỉ ban hành những nghị quyết mới khi thực sự cần thiết, để tập trung nguồn lực giải quyết những tồn tại của các nghị quyết còn hiệu lực đang thực hiện, nhằm hoàn thành mục tiêu nghị quyết đề ra và bảo đảm phát huy hiệu quả của nghị quyết đã ban hành./.

BBT

Các tin đã đưa ngày: