Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

28/10/2013

1. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Văn Vinh.

Email: VinhTV@vinhphuc.gov.vn

2. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình.    Email:Binhnn@vinhphuc.gov.vn

3. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải.

 Email: KhaiNK@vinhphuc.gov.vn

4. Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh Trần Thanh Oai.

Email: OaiTT@vinhphuc.gov.vn

5. Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng.

Email: ThangNM3@vinhphuc.gov.vn

6. Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Vũ Giang Hậu.

Email: HauVG@vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: