Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

 

PHHoTen

HĐND XÃ ĐẠI TỰ ( HUYỆN YÊN LẠC)

PHEmail

nguyenthoadaitu@gmail.com

PHCoQuanCongTac

HĐND XÃ ĐẠI TỰ

PHNgheNghiep

 

PHDiaChiLienHe

 

PHDienThoai

 

PHNgayGui

7/15/2016

PHNoiDung

 
Approval Status Pending
 

Attachments

ý kiến tham gia vào dự thảo NQ HĐND tỉnh.doc    
Content Type: News Item
Created at 7/15/2016 3:50 PM by System Account
Last modified at 7/15/2016 3:50 PM by System Account