Công điện về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh. (06/04/2020)

Công điện về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh.

V/v tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (06/04/2020)

V/v tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Về việc thực hiện việc phòng chống dịch Covid-19 (18/03/2020)

Về việc thực hiện việc phòng chống dịch Covid-19

Kế hoạch giam sát về kết quả triển khai, thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay (17/03/2020)

Kế hoạch giam sát về kết quả triển khai, thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay...

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) HĐND tỉnh của Chủ tịch HĐND tỉnh (08/12/2019)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) HĐND tỉnh của Chủ tịch HĐND tỉnh

Thông báo dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp cuối năm 2019) (15/10/2019)

Thông báo dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kỳ họp cuối năm 2019)

V/v đăng ký báo cáo các nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường năm 2019) (10/10/2019)

V/v đăng ký báo cáo các nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường năm 2019)
Các tin đã đưa ngày: