Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (17/05/2022)

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề về việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù để phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh (11/05/2022)

Quyết định thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề về việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù để phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh (Kèm theo: Kế hoạch giám sát, danh mục nghị quyết liên quan, gợi ý đề cương đối với từng đối tượng)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV (09/05/2022)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Thông báo trả lời ý kiến,kiến nghị của cử tri Vĩnh Phúc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương (05/04/2022)

Thông báo trả lời ý kiến,kiến nghị của cử tri Vĩnh Phúc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương

Kế hoạch Giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh (04/04/2022)

Kế hoạch Giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác của HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện năm 2022 (24/02/2022)

Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác của HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện năm 2022

Kế hoạch giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (24/02/2022)

Kế hoạch giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định ban hành hướng dẫn quản lý điều trị người nhiễm covid 19 tại nhà nơi lưu trú tương đương trên địa bàn tỉnh (24/02/2022)

Quyết định ban hành hướng dẫn quản lý điều trị người nhiễm covid 19 tại nhà nơi lưu trú tương đương trên địa bàn tỉnh
Các tin đã đưa ngày: