Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV

17/12/2018

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án tỉnh; nghe báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, Thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Phúc về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2018; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công; thu, chi ngân sách năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; bàn và quyết định các nội dung chuyên đề; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; kiện toàn thành viên UBND tỉnh và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu theo Nghị quyết số 85/NQ/2014/QH13 ngày 18/11/2014 của Quốc hội.

Kính thưa các vị đại biểu!

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất và đánh giá: Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức tăng khá, ước tăng 8,06% so với năm 2017, chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên. Quy mô nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng, gần đạt ngưỡng 100 nghìn tỷ đồng. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng khá. Sản xuất công nghiệp đã có sự phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng cao, tiếp tục là động lực cho phát triển và thu ngân sách của tỉnh. Các ngành dịch vụ đáp ứng nhu cầu của sản xuất, tiêu dùng và đời sống nhân dân. Thu hút vốn đầu tư đạt kết quả cao, đặc biệt là đã hoàn thành đầu tư hạ tầng KCN Thăng Long Vĩnh Phúc giai đoạn 1 và khởi công xây dựng giai đoạn 2. Xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm. Quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường được chú trọng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,13%. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm được đẩy mạnh; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực; cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đ/c Trần Văn Vinh phát biểu bế mạc kỳ họp

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những khó khăn, thách thức và hạn chế như: Kinh tế của tỉnh phát triển chưa thật sự bền vững. Công nghiệp chủ yếu vẫn ở khâu chế biến, chế tạo, gia công đơn giản của chuỗi giá trị. Doanh nghiệp tư nhân chậm phát triển. Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, chưa có nhiều đột phá. Du lịch chưa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, quản lý đô thị chưa cao. Công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục còn chậm, còn thiếu nhiều giáo viên bậc mầm non; thiếu cơ chế, chính sách có hiệu quả hỗ trợ đào tạo lao động phục vụ cho khu, cụm công nghiệp. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương ở một số nơi chưa nghiêm. Vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản; xử lý lấn chiếm, sử dụng trái phép đất nông nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm. Ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải chậm được cải thiện. Tình hình trật tự xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

Thưa các vị đại biểu!

Để khắc phục những khó khăn năm 2018, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh đã đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI,  Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt từ 8% đến 8,5%. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hai là: Thực hiện tốt các chính sách tài khóa của Chính phủ. Trong bối cảnh nguồn thu của tỉnh năm 2019 được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cần có sự theo dõi chặt chẽ diễn biến các khoản thu; tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu ngân sách; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế, chống chuyển giá; quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trong khả năng cân đối ngân sách tỉnh. Ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Ba là: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư; hoàn thiện hạ tầng các KCN của tỉnh để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào các khu KCN: Bá Thiện II, Tam Dương II, Bình Xuyên, Chấn Hưng và Sơn Lôi. Đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và hạ tầng xã hội phục vụ cho hoạt động KCN; xây dựng các thiết chế văn hóa, khu nhà ở cho công nhân tại các KCN, tạo môi trường sống, làm việc tốt nhất cho người lao động. Có giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp và địa bàn nông thôn.

Bốn là: Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Tỉnh ủy về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Tập trung nguồn lực xây dựng các công trình lớn, quan trọng, thiết yếu, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh. Tích cực tháo gỡ, khó khăn vướng mắc để các dự án đầu tư du lịch, dịch vụ lớn triển khai theo đúng tiến độ. Xây dựng cơ chế khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án lớn, quan trọng. Triển khai lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn 2050 phù hợp với các hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch của Trung ương.

Năm là: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cơ cấu lại lĩnh vực chăn nuôi, khuyến khích liên kết chăn nuôi theo chuỗi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để nâng cao hiệu quả đầu ra, ổn định thị trường tiêu thụ. Đa dạng hóa đối tượng, phương thức nuôi trồng thủy sản. Gắn bảo vệ và phát triển rừng với các chính sách giảm nghèo, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao năng lực phòng chống cháy rừng. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để năm 2019, 100% số xã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sáu là: Thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học năm học 2018-2019 theo hướng đổi mới căn bản toàn diện, kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá mô hình cải cách giáo dục mới. Đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, nâng cao chất lượng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học và trang thiết bị cho các cấp học từ bậc học mầm non đến THCS theo chuẩn quốc gia và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tăng cường thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục. Xây dựng cơ sở vật chất các trường học  sắp xếp lại mạng lưới các trường THPT trên địa bàn tỉnh, tập trung xây dựng trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và các trường THCS chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đào tạo học sinh chất lượng cao của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2019 đạt 100% trường chuẩn quốc gia.

Bảy là: Chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi. Đồng thời bảo đảm đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 

Tám là: Triển khai đồng bộ các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội nhất là các xã thuộc vùng khó khăn. Nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, chủ động đào tạo cung cấp lao động có tay nghề, trình độ cho các doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động hiện có và phát triển thị trường mới.

Chín là:  Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả  theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết TW4. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, xử lý dứt điểm và công khai kết quả giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung xử lý giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo, nhất là đơn, thư còn tồn đọng kéo dài. Những vấn đề mới phát sinh cần được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để vượt cấp kéo dài hoặc tụ tập đông người. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mười là: Tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống các cơ chế, chính sách của tỉnh còn hiệu lực, đề xuất điều chỉnh, bãi bỏ các cơ chế, chính sách không còn phù hợp, kém hiệu quả. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá tư tưởng, tình hình tôn giáo, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường hoạt động trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI đã thảo luận và biểu quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của tỉnh.

Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, thông báo các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết HĐND tỉnh, các kiến nghị của Đoàn giám sát, của đại biểu HĐND tỉnh về nội dung giám sát và các lời hứa sau chất vấn tại kỳ họp. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi chân thành cảm ơn đại biểu các cơ quan Trung ương, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Xin cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án tỉnh. Tôi ghi nhận hoạt động tích cực của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương, các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào sự thành công của kỳ họp. Chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 10  HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch HĐnD tỉnh

Các tin đã đưa ngày: