Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề

24/04/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện các quy định của trường học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay.

Trong các ngày 02, 03, 04, 18 và 22 tháng 4 năm 2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành giám sát về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện các quy định của trường học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn các địa phương huyện Sông Lô, Lập Thạch, Yên Lạc, Vĩnh Tường và thành phố Vĩnh Yên. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì các buổi giám sát.

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo, nhằm chuẩn hóa về công tác tổ chức, quản lý nhà trường, về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, về cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI (10/2015) nêu trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Những năm qua, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện các quy định của trường học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn các huyện, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực.

Năm học 2014 - 2015: Trước khi có Nghị quyết của Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, toàn tỉnh có: 401/545 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 73.6% (cấp học Mầm non có 132/183 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 72.1%; cấp Tiểu học có 159/174 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 91.3%; cấp THCS có 96/149 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 64.7%; cấp THPT có 14/39 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 35.9%). Đến năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 490/503 trường đã đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 97.4%: Cấp Mầm non có 167/167 trường đã đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 116 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 51 trường đạt chuẩn mức độ 2); cấp Tiểu học có 156/156 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 123 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 33 trường đạt chuẩn mức độ 2.); Liên cấp TH và THCS có 7/8 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 87.5% (còn 01 trường chưa đạt là TH&THCS Tam Ðảo); cấp THCS có 132/140 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 94.3%; cấp THPT có 27/31 trường đã đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 87.1%.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn những hạn chế khó khăn. Đây cũng là những nội dung được các đại biểu để nghị các cơ quan quản lý nhà nươc về giáo dục các địa phương làm rõ, cũng như phân tích chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra các giải pháp để sớm giải quyết khắc phục, như: Toàn tỉnh còn 09 trường THCS chưa đạt chuẩn là: Đồng Tĩnh (Tam Dương); Bá Hiến (Bình Xuyên); Đồng Ích, TT Lập Thạch, TT Hoa Sơn (Lập Thạch); Hải Lựu, Tứ Yên, Sông Lô (Sông Lô) và 01 trường liên cấp Tam Đảo núi. Cấp THPT còn 04 trường chưa đạt chuẩn (Trần Nguyên Hãn, Triệu Thái, Nguyễn Thị Giang và trường PTDTNT THCS&THPT Phúc Yên). Toàn tỉnh hiện có 29 trường (MN:11, TH:05, THCS:06, THPT: 07) quá hạn không công nhận chuẩn quốc gia và 63 trường đến hạn phải công nhận lại chuẩn quốc gia trong năm 2019 (MN: 18; TH: 12; THCS: 26; THPT: 07) trong đó nhiều trường rất khó khăn về cơ sở vật chất và thiếu đội ngũ giáo viên. Từ năm 2019 việc công nhận trường chuẩn quốc gia đối với các cấp học được thực hiện theo các thông tư mới của Bộ sẽ càng trở nên khó khăn. Trong những năm gần đây số học sinh tăng mạnh tạo áp lực lớn về nhu cầu phòng học. Đây là một trong những khó khăn lớn làm ảnh hưởng đến các điều kiện tổ chức dạy và học. Cơ sở vật chất của một số trường còn khó khăn, tiến độ xây dựng bổ sung phòng học mới, tu sửa phòng học cũ của một số địa phương không đáp ứng yêu cầu, các trường ở khu vực trung tâm huyện, thành phố gặp nhiều khó khăn trong việc mở mở rộng khuôn viên diện tích đất trường học. Một số huyện có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương) nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục còn hạn chế nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, đặc biệt là tiêu chí về cơ sở vật chất. Đội ngũ giáo viên mất cân đối về cơ cấu đối với cấp học THCS và THPT, thiếu về số lượng đối với cấp tiểu học và mầm non. Tỷ lệ giáo viên/lớp đối với cấp Mầm non và Tiểu học còn thấp. Phần lớn các các thiết bị đồ dùng dạy được trang bị khá lâu, thiếu đồng bộ đến nay đã cũ, xuống cấp và hỏng; hầu hết các nhà trường chưa có cán bộ chuyên trách về quản lý thiết bị (chủ yếu làm kiêm nhiệm) ảnh hưởng đến công tác quản lý khai thác sử dụng thiết bị dạy học.

Tất cả những nội dung trong các buổi giám sát, làm việc với các địa phương, cơ sở, nhất là những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp để phục vụ buổi giám sát với Sở Giáo dục và Đào tạo/.

Văn Độ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: