Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI

25/06/2019

Ngày 19/6/2019, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa xã hội của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp HĐND tỉnh chế chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Khanh

Trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, cử tri trong toàn tỉnh đã có ý kiến, kiến nghị đối với 42 vấn đề thuộc các lĩnh vực: Kinh tế ngân sách (37 vấn đề), Văn hóa xã hội (4 vấn đề), Pháp chế (1 vấn đề). Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và giao nhiệm vụ yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện giải quyết kiến nghị cử tri đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Phần lớn các ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri đúng với thực tế; một số ít ý kiến phản ánh, đề nghị chưa rõ nên chưa có cơ sở để xem xét trả lời và có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương mà UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp thu để đề xuất, kiến nghị. Một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách cần phải có thời gian xây dựng, trình HĐND tỉnh; nhiều nội dung liên quan đến tăng cường đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cần phải có nguồn lực, xem xét về chủ trương, thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật cũng như căn cứ vào khả năng ngân sách, cân đối nguồn vốn hoặc đang trong lộ trình triển khai thực hiện.

Tính đến ngày 10/5/2019, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin xong đối với 17 kiến nghị, chiếm 40,3%; 25 nội dung kiến nghị khác đang tiếp tục được giải quyết.

Tại hội nghị, đoàn thẩm tra đề nghị các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện làm rõ, bổ sung kết quả báo cáo mới tính đến ngày 10/5/2019; kết quả một số ý kiến, kiến nghị được giải quyết xong nêu trong báo cáo chưa rõ và chưa thỏa đáng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện làm rõ hơn; một số nội dung giao cho các ngành, UBND cấp huyện thực hiện và báo cáo kết quả trong quý 3/2019 là chưa phù hợp với kế hoạch, chương trình tiếp xúc cử tri...

Thay mặt đoàn thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến và đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu giúp lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện khắc phục hạn chế trong trả lời ý kiến của cử tri như: Một số nội dung còn trả lời chung chung, vòng vo, chưa cụ thể nên cử tri dễ kiến nghị tiếp khi chưa thấy thỏa đáng; một số nội dung giao xử lý, giải quyết nhưng chưa có thời gian cụ thể cần xem xét để tránh việc đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong giải quyết, xử lý, gây bức xúc cho cử tri. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu, tổng hợp, rà soát tiến độ giải quyết những nội dung ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh giao hoàn thành trong quý 2/2019; đồng thời tổng hợp kết quả giải quyết nối tiếp từ 10/5 đến nay và sớm bổ sung các nội dung để hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI.

Nguồn: Báo VP

Các tin đã đưa ngày: