Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI

15/07/2019

Toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe và xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án tỉnh; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp. Trong đó, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019; bàn và quyết định các nội dung chuyên đề trình HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã thực hiện phiên giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất và đánh giá: Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế đạt 8,52%là mức cao nhất từ năm 2015 trở lại đây; các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều phát triển. Thu ngân sách nhà nước tăng khá so với cùng kỳ, ước đạt 15.653 tỷ đồng, bằng 55% so với dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ 2018, trong đó thu nội địa đạt 13.730 tỷ đồng, đạt 57% so với dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Ước tổng chi ngân sách nhà nước đạt 6.167 tỷ đồng, đạt 37% so với dự toán, tăng 5% so cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 1.850 tỷ đồng bằng 30% tổng chi và bằng 98% so cùng kỳ. Kết quả thu hút vốn đầu tư 6 tháng đạt khá cao so cùng kỳ, trong đó vốn FDI đạt 422,1 triệu USD, tăng 71,89% so với cùng kỳ và đạt 84,4% kế hoạch; Vốn DDI đạt 5,1 ngàn tỷ đồng, tăng 131,3% so với cùng kỳ, đạt 169,97% kế hoạch. Hạ tầng các khu công nghiệp tiếp tục được quan tâm; xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác bảo vệ môi trường được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, nhất là bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ và chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được  bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Năng lực, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành đã có sự chuyển biến rất tích cực. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế là:

Tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; tỷ trọng khu vực dịch vụ có xu hướng giảm trong cơ cấu kinh tế; tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa hiệu quả, chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Giải ngân vốn đầu tư đạt thấp. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập; tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn chậm. Chưa có nhiều chuyển biến trong xử lý, giải quyết vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai. Hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành có mặt chưa thực sự quyết liệt, kém hiệu quả; cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Năng lực khám, chữa bệnh, công tác xã hội hóa, quản lý nhà nước về y tế còn hạn chế; tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối giáo viên chưa được khắc phục; chất lượng đào tạo nghề còn thấp; tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ quan của những hạn chế được chỉ ra là: Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt, thiếu tính sáng tạo. Vai trò, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao. Việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong giải quyết một số công việc thiếu thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả không cao.

Dự báo trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, cơ hội, tỉnh ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, cần phải nỗ lực vượt qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI,  Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2019 là 8,0% - 8,5%.

Hai là, Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ-TU  ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016-2021; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ đạo quyết liệt công tác xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 theo phương châm “lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ”.

Ba là, tập trung triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với giải quyết lao động nông thôn. Chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và các phương án phòng chống thiên tai, nhất là bão, lũ, ngập úng; có giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong quá trình sản xuất, chăn nuôi, làm tốt công tác kết nối giữa doanh nghiệp và người sản xuất, nhất là các mặt hàng nông sản. Đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới; kiểm tra, rà soát, hoàn thiện các tiêu chí nợ trong xây dựng nông thôn mới.

Bốn là, tập trung quyết liệt hơn nữa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng quy trình về giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các thủ tục chuẩn bị đầu tư, Đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là dự án trọng điểm. Thực hiện việc rà soát các dự án đầu tư công, giãn, hoãn tiến độ các dự án chưa thực sự cần thiết. Kiên quyết thu hồi vốn của các dự án chậm triển khai, tập trung trả nợ các công trình đã quyết toán và bố trí vốn cho các dự án có khối lượng đã thực hiện theo đúng quy định. Kiên quyết xử lý trách nhiệm các chủ đầu tư, nhà thầu khi chậm triển khai, làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc .

Năm là, triển khai các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 đã được HĐND tỉnh giao. Đẩy mạnh cơ cấu lại thu – chi ngân sách; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định. Chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo đúng tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Sáu là, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và quản lý đô thị; điều chỉnh chương trình tổng thể xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030; ban hành điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, điều kiện xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020; thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Phấn đấu đến hết năm 2019 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bảy là, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu. Tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân; thắt chặt công tác quản lý thị trường, xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng du lịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh…

Tám là, quan tâm các vấn đề văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Bệnh viện Sản Nhi, sớm hoàn thiện thủ tục để khởi công nhà điều trị nội trú - Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thực hiện tốt việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học nhất là bậc học mầm non và tiểu học. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, tháo gỡ khó khăn, bất cập để tăng số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh.

Chín là, tiếp tục đẩy mạnh về công tác cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo Đề án số 01-ĐA/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung xử lý giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo, nhất là đơn, thư còn tồn đọng kéo dài. Những vấn đề mới phát sinh cần được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để vượt cấp kéo dài hoặc tụ tập đông người. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mười là, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước thềm Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông,.. Chủ động phòng ngừa và giải quyết các khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, kéo dài; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công các cuộc diễn tập; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI đã thảo luận và biểu quyết thông qua 27 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan. HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh trên cơ sở tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri trong tỉnh, những nội dung chất vấn các ngành đã hứa cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm trước HĐND và cử tri trong toàn tỉnh.

Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp.Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi chân thành cảm ơn đại biểu các cơ quan Trung ương, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Xin cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh. Tôi ghi nhận hoạt động tích cực của các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương, các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào sự thành công của kỳ họp. Chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 12  HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Các tin đã đưa ngày: