Đoàn giám sát của HĐND tỉnh: Giám sát về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh tại UBND huyện Bình Xuyên

09/10/2019

Sáng ngày 08/10/2019, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tiến hành giám sát về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tại UBND huyện Bình Xuyên. Đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, UBND huyện Bình Xuyên rất quan tâm tới việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc sử dụng nước hợp vệ sinh và cung ứng nước sạch cho nhân dân trên địa bàn, nhất là người dân vùng nông thôn. UBND huyện coi chỉ tiêu tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh là một trong 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng của huyện; từ năm 01/01/2016 đến 31/8/2019, UBND huyện đã ban hành 13 văn bản, kế hoạch để chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về việc sử dụng nước hợp vệ sinh và cung ứng nước sạch cho nhân dân. Về hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân xây dựng, khai thác nước hợp vệ sinh, đến nay phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã triển khai cho vay số tiền 47,303 tỷ đồng để xây dựng 6.752 công trình nước sạch. Ban Dân tộc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Gia Khau- xã Trung Mỹ.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về việc sử dụng nước hợp vệ sinh còn hạn chế, chủ yếu lồng ghép tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; huyện chưa có một chương trình, đề án riêng thực hiện công tác quản lý nhà nước về sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; số công trình cấp nước tập trung còn ít, hiện mới có 01 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Gia Khau - xã Trung Mỹ nhưng sau hơn 3 năm đã ngừng hoạt động; nhận thức của một bộ phận người dân về lợi ích của việc sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung còn hạn chế...

Kết luận hội nghị giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện trong thời gian tới cần tiếp tục đưa chỉ tiêu tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; sớm xây dựng, đề án, chương trình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa của việc sử dụng nước sạch, đặc biệt quan tâm đến việc cảnh báo người dân về chất lượng nước bằng việc công bố kết quả xét nghiệm hàng năm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc cấp phép khoan giếng; UBND huyện, xã tạo điều kiện cho các công ty cung cấp nước sạch đầu tư xây dựng trên địa bàn đồng thời nâng cao vai trò quản lý nhà nước, trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành.../.

Minh Huệ

Các tin đã đưa ngày: