Giám sát tình hình quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10/06/2020

Ngày 10/6/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức giám sát tình hình quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Dự buổi giám sát có: Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo và thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn ODA , vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài và vốn đối ứng ngân sách tỉnh của các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2011 đến 31/03/2020, trong đó việc triển khai từng dự án theo Hiệp định vay vốn, Hợp đồng vay lại, Nghị quyết của HĐND tỉnh cụ thể như sau: Từ năm 2011 đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 13 chương trình, dự án ODA triển khai thực hiện, với tổng mức đầu tư 13.965.321 triệu đồng, trong đó: vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài 9.374.182  triệu đồng (bao gồm: vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương 2.834.157 triệu đồng, vốn nước ngoài viện trợ không hoàn lại 70.330 triệu đồng, vốn nước ngoài tỉnh vay lại 6.469.695 triệu đồng), vốn đối ứng 4.591.139 triệu đồng (bao gồm: vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh  3.370.188  triệu đồng, vốn đối ứng từ các nguồn khác 1.220.951 triệu đồng). Về các chương trình, dự án mới triển khai thực hiện trong giai đoạn từ 2011 đến nay, có 06 dự án. Dự án mới đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, có 03 dự án. Về tình hình vay, trả nợ vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài, hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 03 dự án đã hoàn thành rút vốn và đang trong thời gian trả nợ…Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp của cơ quan, tổ chức trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn của các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài và vốn đối ứng ngân sách tỉnh trong giai đoạn từ 2011 đến 31/3/2020: Các dự án đầu tư được bố trí vốn theo đúng nguyên tắc đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của UBTVQH và các văn bản hướng dẫn, hạn chế tối đa được việc đầu tư dàn trải; các dự án đều được xây dựng kế hoạch và bố trí vốn ngay từ đầu năm, mức vốn được phân bổ đáp ứng tiến độ triển khai các dự án theo quyết định phê duyệt.Công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công hằng năm được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đúng theo quy định. Quá trình thẩm định, tổng hợp kế hoạch đầu tư công hàng năm đã được UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành; các chủ đầu tư thực hiện đúng theo quy định; các đơn vị đều khẳng định đã đề xuất mức vốn bố trí cho các dự án đảm bảo theo tiến độ thực hiện và cam kết thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công hàng năm được giao. Phân bổ vốn đầu tư công hàng năm được thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quan điểm, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn theo quy định; được HĐND tỉnh hoặc Thường trực HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp trong đó tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quyết toán, dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp sau đó mới bố trí khởi công dự án mới…

Tham gia ý kiến tại buổi giám sát, một số đại biểu cho rằng: Việc quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng song cũng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Khi ban hành một số Luật, việc ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật thực hiện còn chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai một số thủ tục đầu tư xây dựng các dự án; uật Đầu tư công còn chưa thống nhất với Luật Bảo vệ môi trường; một số khó khăn, vướng mắc trong bàn giao nghĩa vụ trả nợ vốn vay của tỉnh sang cho các doanh nghiệp tiếp nhận, vận hành, kinh doanh, trả nợ trực tiếp cho Bộ Tài chính đối với các dự án hợp phần thuộc dự án tổng thể cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc; công tác chuẩn bị đầu tư của một số chủ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng còn chưa tốt; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mặc dù đã được quan tâm tích cực nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ còn chậm, nhất là một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án; giải ngân vốn đầu tư còn chậm, nhất là giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các năm cuối của kì trung hạn…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai có hiệu quả vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2011-2020 đã góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển trong những năm qua. Qua giám sát, đồng chí đề nghị, UBND tỉnh tiếp thu, bổ sung các ý kiến tham gia của đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo. Đồng thời, UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư trong việc thẩm định, điều chỉnh quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng để kịp thời giải ngân vốn đầu tư; quan tâm đến việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài hiệu quả, tránh lãng phí, không đúng quy định…

Minh Tuyên

Các tin đã đưa ngày: