Giải trình công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp

29/10/2021

Ngày 28/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Dự phiên giải trình có đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện sở, ngành, địa phương liên quan.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải phát biểu kết luận tại phiên giải trình công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Theo quy hoạch phát triển CCN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 32 CCN với tổng diện tích gần 690 ha. Tính đến tháng 8/2021, tỉnh đã thành lập, giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng 16/32 CCN, tổng diện tích 424 ha (đạt 61,5%).

Tổng diện tích đã bồi thường, GPMB các CCN là 184 ha, đạt tỷ lệ 43,4%. Trong 16 CCN đã thành lập, giao chủ đầu tư, 14 CCN đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt; 5/16 CCN đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 3/16 CCN đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đến nay, đã có 15 CCN đang thu hút đầu tư, kết quả đã thu hút được 516 cơ sở SXKD, giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động.

Mặc dù đạt được kết quả nhất định, góp phần phát triển công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu lao động khu vực nông thôn song việc phát triển CCN trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, việc xử lý chuyển đổi mô hình quản lý CCN còn chậm tiến độ; công tác quy hoạch phát triển các CCN manh mún, diện tích nhỏ, chất lượng thấp, không phù hợp với nhu cầu thực tế; công tác bảo vệ môi trường trong các CCN chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý nhà nước về đất đai còn bộc lộ hạn chế về quy trình, thủ tục đầu tư, chưa có chế tài xử lý về đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ…

Để khuyến khích phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 50/2018/NQ – HĐND về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 – 2021. Tuy nhiên đến nay, mới chỉ có 1 chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN Đồng Sóc được hỗ trợ hạng mục bồi thường, GPMB với giá trị 20 tỷ đồng.

Tại phiên giải trình, thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đã nghe đại diện các địa phương, chủ đầu tư đưa ra các khó khăn, vướng mắc, những tồn tại trong quá trình xây dựng hạ tầng CCN. Lãnh đạo các sở, ngành tham gia giải trình liên quan đến các khó khăn, vướng mắc được đưa ra tại phiên giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục.

Phát biểu tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tiếp thu ý kiến của các địa phương, chủ đầu tư về vấn đề phát triển CCN. Đồng chí cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của UBND tỉnh trong việc ban hành, triển khai các cơ chế, chính sách trong việc phát triển CCN thời gian qua, khẳng định UBND tỉnh sẽ cải thiện, khắc phục trong thời gian tới.

Để tạo điều kiện cho các CCN phát triển theo định hướng, mục tiêu đề ra, UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá khó khăn, vướng mắc đối với từng CCN để có biện pháp tháo gỡ hiệu quả; hoàn thiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các CCN theo hướng phân công, phân cấp rõ nội dung, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị quản lý.

Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đầu tư, thành lập CCN và lựa chọn nhà đầu tư đối với các CCN mới; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang phát biểu tại phiên giải trình công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách tổng thể phù hợp với thực tiễn, trước mắt là xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN theo Nghị định 66/2020/NĐ – CP của Chính phủ, tập trung vào 2 mục tiêu chính là xử lý cơ bản tồn tại liên quan đến vấn đề môi trường và đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN gắn với chính sách hỗ trợ với các điều kiện cụ thể, làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của các nhà đầu tư trong việc xây dựng hạ tầng CCN.

Kết luận phiên giải trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phát triển CCN trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện, ban hành quy chế về quản lý phát triển CCN theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ - CP của Chính phủ; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản chỉ đạo về cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN phù hợp với tình hình thực tiễn.

Khẩn trương xây dựng phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh để tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch; tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng CCN.

Yêu cầu chủ đầu tư xây dựng CCN xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động kết nối với Sở TN&MT theo quy định; tổ chức rà soát toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, bồi thường GPMB đối với các CCN gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng.

Đề nghị UBND tỉnh xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2026, sớm trình HĐND tỉnh xem xét thông qua...

Hoàng Sơn

 
Các tin đã đưa ngày: