Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Sở Nội vụ

26/10/2018

Ngày 24/10/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại Sở Nội vụ về việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát về các nội dung tại Nghị quyết số 58/NQ ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tại Sở Nội vụ. Đồng chế Lê Thị Phương Hoa - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, Nghị quyết số 58 có 08 nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ. Ngay sau khi nghị quyết ban hành, UBND tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời tổ chức thực hiện và chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện nghị quyết. UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, UBND huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đó là: Đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3, cấp độ 4; triển khai thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông theo hướng hiện đại cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo phần mềm dùng chung; việc công khai thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, đã tổ chức niêm yết theo quy định tại bộ phận giải quyết thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về cơ bản đúng thẩm quyền và trình tự thực hiện; ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, tác phong chuyên nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt, giảm phiền hà, nhũng nhiễu trong tiếp nhận và giải hồ sơ. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong hực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa thực sự chặt chẽ do đó ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với tô chức, công dân (vẫn còn hồ sơ chậm hạn); trang thiết bị tại bộ phận một cửa cấp xã còn thiếu; việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính ở ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, chưa đầy đủ theo quy định.

Sau khi nghe báo cáo của Sở nội vụ, thành viên Đoàn giám sát đã yêu cầu Sở giải trình đã yêu cầu Sở cần đánh giá rõ hơn nữa những tại, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghị quyết cũng như đưa ra những giải pháp, kiến nghị đề xuất. Trong thời gian tới Sở cần quan tâm xiết chặt hơn nữa kỷ luật trong tổ chức các lớp tập huấn để việc tổ chức các lớp tập huấn thực sự mang lại hiệu quả thiết thực; có cơ chế phối hợp giữa 3 cấp để phân định rõ trách nhiệm đối với những việc liên quan đến nhiều cấp; kiểm tra rà sóa trên thực tế còn nhiều thủ tục hành chính cần giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông….

Kết luận giám sát đồng chí Lê Thị Phương Hoa yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo ý kiến đóng góp của thành viên Ban Pháp chế.

Nguyễn Trang

Các tin đã đưa ngày: