Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho Hội đồng tư vấn thuộc Ủy Ban MTTQ VN cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ VN cấp huyện

22/11/2018

   

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ thứ 10 HĐND tỉnh, được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, chiều ngày 20/11/2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra; cùng tham dự buổi thẩm tra còn có các đồng chí thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

 

Theo dự thảo nghị quyết: Chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Lãnh đạo Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện là đối tượng không hưởng lương của ngân sách nhà nước. Đối với mức chi cho Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh được tính bằng 1,0 lần mức lương cơ sở; Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn được tính bằng 0,8 lần mức lương cơ sở. Đối với Ban tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện thì Trưởng Ban tư vấn được tính bằng 0,15 lần mức lương cơ sở; Phó trưởng Ban được tính bằng 0,1 lần mức lương cơ sở.

Về mức chi hội nghị, hội thảo, công tác phí được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 48 của HĐND tỉnh. Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng nêu rõ mức chi cho viết báo cáo, góp ý bằng văn bản; mức chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện nghị quyết này là 380.498.000 đồng/năm.

Nhất trí cao về việc có đủ căn cứ pháp lý và sự cần thiết, cùng với nội dung dự thảo nghị quyết; đồng thời các đại biểu đề nghị làm rõ nội dung, mức chi cho hoạt động viết báo cáo, góp ý bằng văn bản đối với ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp huyện. Cùng với đó là các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; chỉnh sửa, bổ sung một số câu từ để nội dung quy định trong nghị quyết đảm bảo chính xác, chặt chẽ hơn.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài chính là cơ quan được UBND tỉnh giao chuẩn bị nội dung trình tiếp thu y kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo tiếp thu giải trình, phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thiện các nội dung liên quan để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của HĐND tỉnh)./.

Văn Độ

Các tin đã đưa ngày: