Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI

23/11/2018

* Chiều 22/11, tại Sở Tài chính, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; Tờ trình về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Năm 2018, kết quả tiết kiệm từ dự toán chi thường xuyên dành để chi cải cách tiền lương toàn tỉnh được giữ lại ngay từ khi giao dự toán là gần 525,5 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đã chủ động xây dựng, phân bổ, giao kế hoạch thu, chi ngân sách bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nhà nước; bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng nguyên tắc tập trung, tránh dàn trải, ưu tiên phân bổ cho các dự án hoàn thành đã quyết toán, dự án hoàn thành chưa quyết toán, dự án chuyển tiếp. Đồng thời, tăng cường công tác rà soát các dự án trọng điểm, trọng tâm đang triển khai để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, tiết kiệm. Trong năm, các cơ quan, đơn vị cũng đã chủ động sắp xếp kinh phí được giao trong dự toán bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế việc cấp bổ sung kinh phí ngoài dự toán đã giao đầu năm. Thông qua công tác thẩm định mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Sở Tài chính đã cắt giảm được gần 15,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018 vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền chưa kiên quyết trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nên chưa đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện sát với tình hình thực tế, chưa kịp thời phát hiện lãng phí tại cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, liên tục, chưa có cơ chế thưởng, phạt rõ ràng đối với các trường hợp vi phạm.

Theo Tờ trình về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, từ năm 2010 đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều chấp hành nghiêm chế độ chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy định theo Thông tư 139 của Bộ Tài chính; công tác thanh, quyết toán được thực hiện đúng Luật Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, tháng 3/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 36 hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức, trong đó có quy định: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình HĐND cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương. Để có căn cứ thực hiện thống nhất, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với ngân sách địa phương và theo đúng quy định hiện hành.

Tại buổi thẩm tra, các thành viên Đoàn thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo đánh giá rõ kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, trong đó, phải bổ sung số liệu, hệ thống bảng biểu để chỉ rõ ưu, nhược điểm để đưa ra giải pháp khắc phục trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thời gian tới.

Đối với Tờ trình về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước, các đại biểu đều khẳng định sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết. Một số ý kiến cho rằng cần làm rõ một số nội dung liên quan đến đối tượng, mức chi, cách tính thời gian nhận hỗ trợ đối với từng nội dung…

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa đề nghị Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung số liệu cụ thể trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là các số liệu liên quan đến các công trình dự án chậm triển khai thực hiện hoặc buộc phải chuyển nguồn; công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản; nợ đọng thuế… Đồng thời, tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn thẩm tra để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI theo đúng quy định.

* Sáng 21/11/2018, tại Sở Nội vụ, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh có buổi thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 và Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2017/NQ – HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh.

Dự buổi thẩm tra có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì thẩm tra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2018, tổng số biên chế công chức của tỉnh được Bộ Nội vụ giao là 1.716 chỉ tiêu, trong đó, các cơ quan hành chính cấp tỉnh là 1.038 chỉ tiêu, các cơ quan hành chính cấp huyện là 659 chỉ tiêu... Số biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện đến hết tháng 10/2018 là 1.626 người, đạt 95,8%. Tổng biên chế viên chức HĐND tỉnh phê duyệt, được UBND tỉnh giao chỉ tiêu viên chức giai đoạn 2016 - 2018 là 23.770 chỉ tiêu, trong đó, biên chế viên chức đã thực hiện 21.911 người, đạt 92,2% so với kế hoạch giao, trong đó: biên chế khối sự nghiệp GD – ĐT được giao 17.672 chỉ tiêu; biên chế sự nghiệp y tế được giao 4.587 chỉ tiêu; biên chế sự nghiệp khác được giao 1.513 chỉ tiêu. UBND tỉnh hoàn thành xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm đối với các cơ quan Nhà nước, trong đó: 49 vị trí thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý điều hành; 251 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ và 15 vị trí thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ thuộc cấp tỉnh, cấp huyện. Từ tháng 11/2017 đến nay, toàn tỉnh đã có 470 CCVC và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 được giải quyết nghỉ thôi viên theo Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh.

Sau khi thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ CCVC, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng và công tác quản lý sử dụng biên chế công chức năm 2018, chỉ tiêu năm 2019, các đại biểu đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề nghị cần làm rõ thêm một số nội dung như: Số tiền chi cho cán bộ CCVC nghỉ trước thời gian; kinh phí trả lương cho giáo viên hợp đồng; căn cứ vào chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao để xây dựng chỉ tiêu biên chế cụ thể của tỉnh...

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế củaHĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2018; đề nghị giải trình làm rõ thêm về phương án xử lý trong nội bộ ngành GD - ĐT; cần sớm khắc phục những hạn chế chỉ ra; tăng cường nghiên cứu, phối hợp, rà soát, đảm bảo việc giao chỉ tiêu biên chế CCVC đối với các khối sự nghiệp trên tinh thần công khai, minh bạch...

* Ngày 21/11/2018, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra chuyên đề đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Thị trấn Yên Lạc có lịch sử hình thành từ lâu đời, hiện đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ; cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng được mở rộng và phát triển. Do đó, việc đặt tên cho các tuyến đường, phố là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng thị trấn văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Dự kiến, thị trấn Yên Lạc có 6 tuyến đường và 21 con phố được đặt tên trong đợt này. Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận xung quanh việc thực hiện Đề án đặt tên đường, phố của thị trấn Yên Lạc. Theo đó, các cơ quan chuyên môn cần rà soát lại các tuyến đường, phố đảm bảo đủ tiêu chuẩn về chiều dài để đặt tên. Việc đặt tên đường, phố cần phải phổ biến đến toàn thể nhân dân địa phương bằng nhiều hình thức như: Đăng trên cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện, thông qua hệ thống loa phát thanh và qua các buổi họp dân. Những tên địa danh đã có từ lâu đời mà nhân dân địa phương quen gọi phải được giữ nguyên.

Căn cứ vào vị trí, cấp độ, quy mô của tuyến đường, phố để đặt tên tương xứng với ý nghĩa của địa danh, sự kiện và công lao đóng góp của danh nhân; ưu tiên lấy tên địa danh nổi tiếng, sự kiện lịch sử, văn hóa, danh nhân tiêu biểu của địa phương và các tên gọi đã quen dùng từ xa xưa để đặt tên đường, tên phố. Việc đặt tên đường, tên phố phải thể hiện được đặc trưng văn hóa về vùng đất và con người Vĩnh Phúc, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tín ngưỡng tập quán và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân địa phương.

Phát biểu kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo là Sở VH - TT&DL cần làm rõ hơn về căn cứ pháp lý của việc đặt tên đối với 1 tuyến đường và 6 tuyến phố; lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương về việc đặt tên đường, phố, nhằm đảm bảo tính dân chủ, khách quan; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước khi thông qua HĐND tỉnh.

Sở VH - TT&DL phối hợp với UBND huyện Yên Lạc tiếp thu những ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện nội dung và các văn bản liên quan của đề án, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

* Ngày 21/11/2018, tại Sở LĐ-BT&XH, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra. Cùng dự, có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020, bổ sung vào Điểm a, khoản 1, điều 1 (về đối tượng hỗ trợ) như sau: Học sinh, sinh viên Vĩnh Phúc đang theo học trình độ trung cấp và cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; bổ sung vào điểm b, khoản 1, điều 1 (về nguyên tắc hỗ trợ) như sau: Học sinh, sinh viên đang hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 thì không được hưởng hỗ trợ học phí theonghị quyết này. Ngoài ra, dự thảo nghị quyết còn bổ sung điểm g, điểm h vào khoản 2, điều 1 về một số cơ chế chính sách hỗ trợ. Theo đó, điều chỉnh về đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ, danh mục, ngành nghề hỗ trợ, đồng thời, đề xuất mức kinh phí nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp là 600 triệu đồng/năm.

Thảo luận tại buổi thẩm tra, đa số các đại biểu đều đồng tình với nội dung sửa đổi, bổ sung theo dự thảo. Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản cần làm rõ đối tượng ưu tiên và mức hỗ trợ; đưa nội dung hỗ trợ kinh phí nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp vào kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, trong đó, cần nêu rõ dự kiến mức kinh phí cần thực hiện, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa văn bản, thêm bớt một số câu từ để đảm bảo tính chặt chẽ của nghị quyết.

Phát biểu kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai cho rằng, việc biên soạn dự thảo nghị quyết có đầy đủ tính pháp lý; việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết là cần thiết, nhằm thực hiện tốt hơn công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị, cơ quan soạn thảo cần lắng nghe ý kiến góp ý của các đại biểu, thống nhất về nội dung và trình bày rõ ràng nội dung sửa đổi; bámsát chủ trương của Tỉnh ủy để làm rõ chính sách hỗ trợ cho 2 đối tượng trung cấp, cao đẳng, tránh tình trạng còn sót đối tượng. Cơ quan soạn thảo cần phối hợp với chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh để tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Chiều 21/11/2018, tại Sở Tư pháp, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh có buổi thẩm tra tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2018, công tác triển khai thi hành Hiến pháp, các văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai đồng bộ, đem lại những kết quả tích cực. Các hình thức tổ chức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú, nội dung phù hợp với từng đối tượng, góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác rà soát hệ thống văn bản QPPL của tỉnh với các quy định của Hiến pháp và các văn bản QPPL của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai hiệu quả.

Năm 2018, các sở, ngành đã rà soát 624 văn bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành; Sở Tư pháp đã tham mưu với UBND tỉnh rà soát 491 văn bản QPPL. Qua đó đã kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản QPPL và phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của địa phương.

Tuy nhiên, việc triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh tại một số ngành, địa phương còn chậm, mang tính hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác rà soát, tự kiểm tra văn bản QPPL tại một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên; chất lượng theo dõi thi hành pháp luật còn hạn chế, nhất là trong việc thực hiện trách nhiệm, kỷ cương hành chính, công vụ.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, giới thiệu, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như kiểm tra việc thực hiện Hiến pháp, văn bản QPPL trên địa bàn. Đồng thời, đánh giá nghiêm túc tình hình ban hành các quyết định của UBND tỉnh, kết quả triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản QPPL của cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh tại một số ngành, địa phương. Liên quan đến vấn đề xử phạt vi phạm hành chính, cần bổ sung đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân; kết quả thi hành pháp luật của các cơ quan chức năng. Về việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, bổ sung những hạn chế, tồn tại và đánh giá kết quả triển khai...

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Phương Hoa đề nghị Sở Tư pháp - cơ quan soạn thảo báo cáo tích cực đổi mới nội dung, cách thức tham mưu, tổ chức thực hiện, lấy đó là cơ sở để đánh giá một cách đồng bộ, toàn diện, bao quát hơn tình hình triển khai thực hiện Hiến pháp, các văn bản QPPL của cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung đánh giá thực hiện các chính sách của tỉnh trên các lĩnh vực, từ đó tham mưu cho tỉnh kịp thời điều chỉnh những văn bản QPPL chưa phù hợp với tình hình thực tiễn; sớm hoàn thiện báo cáo trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: