Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

06/12/2018

Năm 2018 - năm thứ 3 trong nhiệm kỳ của HĐND các cấp, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan, Thường trực HĐND tỉnh không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đề ra.

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được thực hiện chu đáo

Năm 2018, HĐND tỉnh tổ chức 3 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp thường lệ, 1 kỳ họp bất thường. Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp cơ bản đảm bảo kịp thời, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu đề ra. Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng dự kiến nội dung, chương trình thời gian, địa điểm kỳ họp, có thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện, trong đó xác định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan chuẩn bị từng nội dung của kỳ họp đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định. Đồng thời, phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án theo lĩnh vực. Trước và sau các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh trả lời theo đúng quy định.

Các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2018 đảm bảo nội dung, chương trình đề ra

Các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2018 được diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra; các tờ trình; báo cáo trình bày tại kỳ họp ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ. Đối với các kỳ họp thường lệ, thời gian đọc báo cáo tại hội trường rút ngắn, gần  2/3 thời gian kỳ họp dành cho thảo luận, chất vấn và giám sát. Hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hành đảm bảo dân chủ, khách quan và hiệu quả…Phát huy tinh thần phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: “Hỏi nhanh đáp gọn”, “Hỏi 1 phút trả lời 3 phút”, đại biểu hỏi đi thẳng vào nội dung câu hỏi, đại biểu trả lời thẳng thắn, không né tránh, đi đúng trọng tâm câu hỏi, trong đó nêu rõ giải pháp, thời hạn thực hiện nội dung chất vấn. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 26 nghị quyết (trong đó 16 nghị quyết tại kỳ họp thứ 8; 10 nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường). Kỳ họp cuối năm 2018, HĐND tỉnh dự kiến thông qua 26 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua đều đảm bảo bám sát thực tiễn, hợp lòng dân và tạo điều kiện để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo điều hành các cấp, các ngành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh mà HĐND tỉnh đã đề ra; góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Đổi mới hoạt động giám sát, chất vấn giữa hai kỳ họp

Hoạt động giám sát được đặc biệt quan tâm. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát 3 chuyên đề về: Giám sát tình hình trả nợ xây dựng cơ bản cả 3 cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã); việc tổ chức thực hiện các quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án do Thường trực HĐND tỉnh quyết định theo Luật Đầu tư công đến ngày 31/12/2017; giám sát các quyết định của UBND tỉnh ban hành từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 31/12/2017; giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, báo cáo sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh đến 31/12/2017. Qua hoạt động giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh đã làm rõ những kết quả đã đạt được, chưa đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành. Đồng thời, có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế sau giám sát. Để phục vụ cho hoạt động giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tham gia đoàn giám sát của HĐND tỉnh tổ chức giám sát trực tiếp UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố liên quan về: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh. Đây là những nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Nội dung cụ thể của 2 hoạt động này được giám sát trực tiếp tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.

Công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị được thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, thứ 8 của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban HĐND tỉnh tổ chức các buổi làm việc thực tế tại cơ sở để nắm bắt thông tin, tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh; giao các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ở đơn vị. Trên cơ sở thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh nắm được các thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát giải quyết kiến nghị cử tri theo quy định của pháp luật. Sau hội nghị giám sát, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả giám sát về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7, thứ 8 HĐND tỉnh trình kỳ họp giữa năm và cuối năm 2018 HĐND tỉnh theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8

Xác định phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp là diễn đàn dân chủ để đại biểu HĐND tỉnh thực hiện vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu, nâng cao vị thế của HĐND tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 2 phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh liên quan đến các nhóm vấn đề về thực hiện chính sách pháp luật về giải phóng mặt bằng và công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Các nội dung chất vấn được thủ trưởng các cơ quan liên quan trả lời thẳng thắn, đầy đủ, không né tránh vấn đề mà đại biểu HĐND đã chất vấn, trong đó, xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập để đại biểu HĐND tỉnh theo dõi giám sát. Sau các phiên chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh có thông báo kết luận về kết quả phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó, đề nghị UBND tỉnh làm rõ nội dung chất vấn cần điều tra xác minh, những nội dung đã trả lời nhưng chưa rõ ràng, những nội dung gửi đến Thường trực HĐND nhưng chưa được chất vấn trực tiếp tại phiên chất vấn gửi đến người chất vấn và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Các hoạt động khác

Công tác tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND tỉnh duy trì thường xuyên; hoạt động giữ mối liên hệ với đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm; công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan liên quan được thực hiện đúng quy chế phối hợp. Thực hiện chức năng được giao, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND để xem xét, cho ý kiến vào 76 nội dung UBND tỉnh trình giữa 2 kỳ họp; quyết định chủ trương đầu tư 16 công trình, dự án theo đề nghị của UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền, đúng thời gian và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật để kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với phương châm đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND theo tinh thần Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí HĐND tỉnh trong việc quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tiếp tục tập trung thực hiện và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp; thực hiện tốt chương trình giám sát, chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chương trình hoạt động của HĐND tỉnh, tin tưởng rằng, những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh sẽ hoạt động ngày càng có chất lượng và hiệu quả.

Nguyễn Ngọc Bình
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

Các tin đã đưa ngày: