Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

16/04/2018

Sáng ngày sáng ngày 15/04/2017 Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể các đồng chí  đảng viên, cơ quan.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Giang Hậu – Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thông báo những nội dung chính của Hội nghị toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; truyền đạt và quán triệt những nội dung cốt lõi của các nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Bí thư Đảng bộ đề nghị các đồng chí dự Hội nghị cần nghiên cứu kỹ nội dung các nghị quyết nêu trên, để nắm rõ các nguyên tắc, các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong từng nghị quyết, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong thời gian đến, nhất là trong việc tổ chức triển khai các chương trình công tác; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp triển kinh tế - xã hội,… phải bảo đảm phù hợp với nội dung trong các Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 6, nhằm góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Đồng chí Vũ Giang Hậu yêu cầu cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung của các nghị quyết đến người dân để nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị học tập, quán triệt được tổ chức chu đáo, các đồng chí dự Hội nghị đã chú ý lắng nghe, tập trung nghiên cứu, thảo luận về những nội dung trong các nghị quyết; Kết thúc Hội nghị học tập, quán triệt, Bí thư Đảng bộ yêu cầu cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan viết báo cáo thu hoạch về kết quả học tập nghị quyết Trung ương 6.

Nguyễn Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: