Công tác tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động chất vấn tại phiên họp thường trực HĐND trong thời gian giữa 2 kỳ họp

01/10/2018

Với chức năng tham mưu giúp việc HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động của HĐND, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Văn phòng HĐND tỉnh đã tích cực tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh có nhiều đổi mới nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc. Một trong những cải tiến đó là hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Ảnh Dương Chung
 

Chương III, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 quy định chất vấn và xem xét trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND là một trong những hoạt động giám sát của Thường trực HĐND. Chất vấn được coi là hình thức giám sát trực tiếp của đại biểu HĐND đối với các cơ quan, cá nhân khi được chất vấn. Thông qua hoạt động chất vấn, xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người được chất vấn và cơ quan liên quan trong việc giải quyết, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước, những vấn đề được cử tri, nhân dân kiến nghị; thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp yêu cầu trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan chức năng thực hiện giải quyết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; đồng thời thể hiện quyền lực của HĐND tỉnh và khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND.

Xác định được tầm quan trọng của hoạt động chất vấn, trong thời gian qua, bên cạnh hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh còn tích cực tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên cơ sở nguồn thông tin phục vụ hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, tổng hợp chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, ý kiến, kiến nghị của cử tri trên toàn tỉnh và dư luận xã hội, Văn phòng đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 04 phiên chất vấn với việc lựa chọn những nhóm vấn đề được coi là “bức xúc” như: Công tác quản lý Nhà nước về giải phóng mặt bằng, vấn đề về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh, về xử lý vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, về môi trường nông thôn và các khu công nghiệp; về công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; về nhiệm vụ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, về quản lý giá thuốc, giá dịch vụ y tế; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực du lịch... đã có hơn 100 câu hỏi chất vấn trực tiếp đối với lãnh đạo UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan tại các phiên chất vấn. Lãnh đạo UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đã trả lời, giải trình, làm rõ các nội dung được đại biểu HĐND tỉnh chất vấn.

Với các nội dung chưa rõ, cần xác minh, Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh trả lời bằng văn bản theo quy định. Sau phiên chất vấn, UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời Thủ trưởng các cơ quan liên quan phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời có giải pháp cụ thể khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các đại biểu HĐND tỉnh đặt ra; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát lời hứa của người được chất vấn tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh; đề cao vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực được phân công, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực thi công vụ nói chung và thực hiện vấn đề mà Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn chất vấn nói riêng.

Qua từng phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận sự đồng thuận cao của các đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân trong tỉnh. Hiệu quả của các phiên chất vấn được thể hiện qua việc sáng tạo lựa chọn nhóm vấn đề đưa ra chất vấn; quá trình chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho phiên chất vấn của Văn phòng HĐND tỉnh và sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh; đặc biệt là sự điều hành linh hoạt, mềm dẻo, kinh nghiệm của chủ trì phiên chất vấn giúp nhận diện vấn đề một cách sâu sắc, đồng thời gợi ý những giải pháp thiết thực để giải quyết khó khăn gặp phải đối với nhóm vấn đề đưa ra chất vấn. Mặt khác, để có thêm thông tin và nắm bắt cụ thể, sát thực đối với lĩnh vực chất vấn, trước khi tổ chức chất vấn, Văn phòng đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh làm việc trực tiếp với các cơ sở, đơn vị liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn, từ đó có những đánh giá sát thực về vấn đề đưa ra chất vấn, đồng thời nghe và tiếp thu những ý kiến đề xuất của các đơn vị để có đề nghị phù hợp, sát thực tiễn tại phiên chất vấn.

Tuy nhiên, trong công tác tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh trong hoạt động chất vấn giữa hai kỳ họp còn một số hạn chế như: Việc thu thập thông tin phục vụ lĩnh vực mà Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn chất vấn còn chưa phong phú, dẫn đến một số phiên chất vấn chưa thực sự sôi nổi; việc theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho Thường trực HĐND kiểm tra, giám sát việc thực hiện lời hứa của người được chất vấn còn chưa thường xuyên.

Để từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp, trong thời gian tới, Văn phòng HĐND tỉnh cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất: Việc tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh về lựa chọn nội dung chất vấn phải là những vấn đề bức xúc, mang tính thời sự, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đông đảo cử tri địa phương. Các câu hỏi chất vấn phải được Văn phòng tổng hợp từ nhiều kênh thông tin, từ quá trình tham mưu hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND, dự họp tổ đại biểu HĐND, từ thực tiễn cuộc sống, từ hoạt động tiếp xúc cử tri, thu thập thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng.

Nội dung chất vấn cần quan tâm những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được xem xét giải quyết, nhất là những vấn đề có liên quan đến chính sách xã hội; quyền và lợi ích chính đáng của người dân ở địa phương. Nội dung chất vấn được Văn phòng tổng hợp và nhóm thành các lĩnh vực cụ thể báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để xác định rõ những nội dung chất vấn trực tiếp phiên họp, những nội dung trả lời bằng văn bản, dự kiến danh sách những người có trách nhiệm trả lời chất vấn thống nhất để UBND tỉnh, các cơ quan liên quan có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thứ hai: Trước khi tổ chức hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cần tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, yêu cầu các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tập hợp ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gửi Thường trực HĐND tỉnh trước để phục vụ cho phiên chất vấn. Chuẩn bị chu đáo chương trình điều hành, nội dung vấn đề thực tiễn về lĩnh vực chất vấn để chủ tọa có cơ sở, căn cứ điều hành.

Thứ ba: Để có thông tin trước khi tổ chức phiên chất vấn, Văn phòng cần tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với cơ sở, đơn vị để nắm bắt thông tin, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất phục vụ việc điều hành của chủ tọa tại phiên chất vấn.

Thứ tư: Sau các phiên chất vấn, Văn phòng HĐND tỉnh cần kịp thời tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành thông báo kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn để các cơ quan liên quan kịp thời thực hiện theo kiến nghị. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lời hứa của người được chất vấn; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát những nội dung đã hứa tại các phiên chất vấn chậm được khắc phục, tổng hợp kết quả các phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Kiều Văn Hùng

(Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh)

Các tin đã đưa ngày: