Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh: Tổ chức học tập quán triệt Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận, Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy

25/09/2019

Ngày 23/9/2019, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Kết luận số 35-KL/TW ngày 6/9/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị;  Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 5/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông tin về tình hình biển Đông. Đồng chí Vũ Giang Hậu – Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trực tiếp truyền đạt, quán triệt tại hội nghị. Tham gia hội nghị có 18 người gồm 18  đảng viên, 3 quần chúng (trừ cán bộ đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý đã học tập).

Về kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Phải tuân thủ các nguyên tắc của Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số....

Đối với nội dung kết luận số 56-KL/TW đã đánh giá tình hình kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và đưa ra một số giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách như: Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;  Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nâng cao năng lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và một số nhiệm vụ cấp bách.

Về Kết luận số 153-KH/TU ngày 5/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nội dung tập trung vào việc thực hiện Kết luận 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội nghị quán triệt các Kết luận, Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đồng chí Bí thư Đảng bộ yêu cầu các Chi bộ trực thuộc Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về công tác cán bộ; tuân thủ các nguyên tắc của Đảng, bảo đảm lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp ủy, tổ chức Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định./.

Nguyễn Trang

 

 

Các tin đã đưa ngày: