Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020

30/01/2020

Ngày 21/01/2020,  Đảng bộ, cơ quan, công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh  tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Đảng bộ Văn phòng luôn đoàn kết để lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác chính trị tư tưởng, giáo dục luôn được Đảng bộ quan tâm, chú trọng từ đó đã nắm bắt kịp thời tư tưởng của cán bộ đảng viên. Công tác triển khai các văn bản mới của Đảng luôn được kịp thời, thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được Đảng bộ được thường xuyên quan tâm, sâu sát. Công tác lãnh đạo các đoàn thể được chú ý. Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc sinh hoạt của Ban chấp hành Đảng bộ có tháng chưa đúng theo lịch quy định. Công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa được thường xuyên.  Một số đảng viên trong tham mưu, giúp việc có nội dung công việc tiến độ và chất lượng chưa cao; chưa thực sự gương mẫu trong chấp hành nội quy, quy chế cơ quan. Hoạt động của các đoàn thể chưa đa dạng, phong phú.

Nhiệm vụ năm 2020, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh, tổ chức các hoạt động theo chương trình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020.  Triển khai, quán triệt học tập các Nghị quyết của Hội nghị BCH TW (khóa XII) năm 2020 tới các đảng viên, quần chúng trong cơ quan. Tiếp tục triển khai việc học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và theo chuyên đề năm 2020; tổ chức tốt các buổi sinh hoạt theo chuyên đề theo quý. Làm tốt công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước năm 2020 và tuyên truyền Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nhân sự đại hội, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023 và Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025…

Về kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng HĐND tỉnh:  Năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Thường trực HĐND, Văn phòng đã bám sát chương trình công tác và quy chế hoạt động để phân công nhiệm vụ cho chuyên viên giúp việc Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, cụ thề: Văn phòng tham mưu, giúp việc HĐND tỉnh tổ chức thành công 04 kỳ họp trong đó 02 kỳ họp thường lệ, 02 kỳ họp bất thường; tham mưu, giúp việc, phục vụ Thường trực, các Ban HĐND tỉnh: đã tiến hành khảo sát, giám sát 14 cuộc đạt 100% kế hoạch; tham mưu thực hiện có hiệu quả hoạt động Tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân,  giữ mối liên hệ với đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan và các nhiệm vụ khác của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh.

Nhìn chung, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu, giúp việc hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2019 trên cơ sở tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể, để tham mưu, giúp việc, phục vụ tốt hơn cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; những hạn chế, vướng mắc hoặc chưa đáp ứng yêu cầu sớm được khắc phục, điều chỉnh.Lãnh đạo Văn phòng đã chú trọng công tác giám sát, kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện, kết thúc từng việc đều tổ chức rút kinh nghiệm phát huy mặt được và đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.  Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Văn phòng có ý thức, tránh nhiệm, chủ động trong công việc được giao, chấp hành sự phân công của Thủ trưởng. Hoạt động tham mưu đã chú ý đến chế độ làm việc theo quy chế hoạt động của Văn phòng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động HĐND tỉnh trong tình hình mới.

Bên cạnh đó trong năm 2019, công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ cho thẩm tra, phục vụ kỳ họp còn có nội dung còn chậm;  Công tác chỉ đạo tham mưu, giúp việc có việc còn có nội dung chất lượng chưa cao, chậm về thời gian yêu cầu, chưa kịp thời bám sát quy chế hoạt động của Thường trực, quy chế hoạt động của Văn phòng để thực hiện chức năng nhiệm vụ; công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ có lúc, có việc nội dung chưa sâu, chưa đáp ứng được so với yêu cầu ngày càng cao của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh.

Nhiệm vụ năm 2020, Văn phòng HĐND tỉnh chủ động tham mưu, giúp việc, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh theo chương trình công tác, chương trình giám sát năm 2020 đảm bảo về thời gian, khoa học, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nhân sự, các điều kiện để tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025.  Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động và gắn trách nhiệm cá nhân với công việc cụ thể.  Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể cơ quan phát động các phong trào thi đua nhằm khuyến khích, động viên kịp thời cán bộ, công chức, nhân viên.

Tại hội nghị Bí thư Đảng bộ, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh đã trao thưởng cho những đảng viên, công chức nhân viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng và trong hoạt động của cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh năm 2019. ./.

Nguyễn Trang                                                   

 

Các tin đã đưa ngày: