Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021

14/06/2021

Thực hiện Văn bản số 539-CV/TU ngày 9/06/2021 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021. Ngày 12/6/2021, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức học tập trực tuyến tại điểm cầu Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại hội nghị các đảng viên đã được nghe 02 nội dung: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.   Các đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tham dự đảm bảo 100% quân số và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai, tổ chức thực hiện chuyên đề; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Đồng thời, khẳng định, thực hiện tốt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Việt Hùng

Các tin đã đưa ngày: