Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các thiết chế văn hóa

15/02/2022

Từ năm 2010 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 12 Nghị quyết với các nhóm chính sách đặc thù để hỗ trợ: Bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng các thiết chế văn hóa; trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa; mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, thiết bị thể dục thể thao ngoài trời; hỗ trợ cho người trực tiếp quản lý, trông coi thiết chế văn hóa, những người hoạt động, lao động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật tiêu biểu; hỗ trợ tổ chức các hoạt động và phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm khai thác sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao đã đầu tư xây dựng và tăng cường sức khỏe cho nhân dân.

Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, các chỉ thị của Tỉnh ủy và các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, UBND tỉnh đã ban hành 02 Chỉ thị, 08 quyết định và 14 kế hoạch để thực hiện các nghị quyết. Kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích được tăng cường, cấp huyện, cấp xã có di tích đều có Ban quản lý di tích và tiểu ban quản lý tại các di tích. Hàng năm, ngành Văn hóa chủ trì tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ khoa học, trình UBND tỉnh xếp hạng từ 10 đến 20 di tích cấp tỉnh và tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp đối với 10 đến 20 di tích để bảo tồn và phát huy giá trị, trở thành các di tích trọng điểm, điểm đến về du lịch. Từ năm 2015 đến nay, xây dựng hồ sơ khoa học, đề nghị và được công nhận 03 di tích quốc gia đặc biệt, 03 di tích quốc gia, trong 2 năm 2020, 2021, đã hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc tu bổ, phục hồi di tích và hướng dẫn việc bổ sung, sửa chữa, thay thế đồ thờ tại 39 di tích.

Việc bố trí, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và huy động các nguồn lực để bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng, trùng tu tôn tạo các thiết chế văn hóa được quan tâm. Một số địa phương quan tâm dành nguồn kinh phí khuyến khích hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, tu bổ tôn tạo di tích, mua sắm, lắp đặt các thiết bị tập luyện thể dục - thể thao ngoài trời, huy động sự đóng góp của nhân dân góp phần hoàn thiện hệ thống các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới, cụ thể:

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành hệ thống thiết chế văn hóa đa dạng về loại hình, tăng về số lượng, quy mô và chất lượng. Toàn tỉnh có gần 800 di tích thuộc nhiều loại hình, trong đó 509 di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng . Hệ thống thiết chế văn hóa ngày một phong phú, hoàn thiện đã góp phần phục vụ tích cực cho các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu sử dụng, sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng hoạt động và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần, tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Công tác thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý nhà nước, sử dụng, bảo tồn các thiết chế văn hóa cơ sở được tăng cường thực hiện thường xuyên. Qua đó, kịp thời phát hiện, khắc phục những sai lệch, tiêu cực, có biện pháp giải quyết phù hợp; biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác quản lý nhà nước, sử dụng, bảo tồn các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc quy hoạch, chọn vị địa điểm, bố trí xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã ở một số địa phương, một số nhà văn hóa thôn, tổ dân phố chưa phù hợp, phân tán, xa khu dân cư đã ảnh hưởng đến việc quản lý, sự tham gia của quần chúng nhân dân hạn chế, chưa phát huy được công năng sử dụng. Hiện toàn tỉnh có 145 di tích đã xếp hạng cần tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp; còn  một số nhà văn hóa thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ, quỹ đất eo hẹp, do được tận dụng cải tạo, hoặc sử dụng Điếm, di tích sử dụng chung làm nhà văn hóa, hoặc xây dựng từ trước khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nên chưa đảm bảo về diện tích dẫn đến khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao của nhân dân cần tiếp tục được quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp, các địa phương cần đưa vào kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn tới

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu trên địa bàn còn chậm, chưa hiệu quả, nhất là các di tích Quốc gia đặc biệt. Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch chưa tham mưu, đề xuất được các giải pháp phục hồi, bảo tồn, phát huy các di tích như: Chiến khu Ngọc Thanh, Nhà tưởng niệm Bác Hồ và các chứng tích lịch sử cách mạng ở thị trấn Tam Đảo. Đối với các địa phương gặp khó khăn về thủ tục, hồ sơ và kinh phí để thực hiện việc tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp; Công tác quản lý di tích của một số xã vẫn còn chưa chặt chẽ, thiếu sâu sát vẫn còn tình trạng nhận hiện vật cung tiến sai quy định, việc tự sửa chữa các hạng mục di tích chưa theo quy định, chưa đảm bảo chất lượng. Công tác vận động nguồn xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo di tích ở nhiều nơi còn gặp nhiều khó khăn nhất là đối với các cơ sở tín ngưỡng.

Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp có lúc có việc chưa thường xuyên, chưa kịp thời, hiệu quả; trong việc hướng dẫn về mô hình quản lý, tổ chức hoạt động, cơ chế xã hội hóa thu hút cá nhân, doanh nghiệp thuê một phần diện tích đầu tư sân tập luyện thể thao,... để khai thác có hiệu quả mặt bằng Trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, Trung tân văn hóa cấp xã chưa thống nhất, tùy vào điều kiện mỗi địa phương bố trí người quản lý khác nhau.

Đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác văn hóa ở cấp huyện còn ít, công chức cấp xã đảm nhiệm công tác văn hóa, thể thao đa số kiêm nhiệm, không đúng chuyên môn và không ổn định; người quản lý Trung tâm văn hóa cấp xã và nhà văn hóa thôn, tổ dân phố hầu hết đều kiêm nhiệm nhiều việc, không có chuyên môn, chưa có kinh nghiệm trong tham mưu, đề xuất với chính quyền trong việc chỉ đạo, quản lý, triển khai thực hiện bảo tồn di tích và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nên chưa phát huy được hiệu quả của thiết chế văn hóa.

Phần lớn các hoạt động của nhà văn hóa từ cấp xã, phường đến thôn, tổ dân phố nội dung hoạt động còn nghèo nàn, đơn điệu, mới chỉ đáp ứng nhu cầu hội họp, thực hiện nhiệm vụ chính trị, một số hoạt động cộng đồng, chưa thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia nhất là thanh, thiếu niên. Cơ sở vật chất, công năng sử dụng của một số thiết chế văn hóa còn bất cập, chưa được giải quyết kịp thời.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với các thiết chế văn hóa, trong thời gian tới UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác phối hợp, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường bố trí các nguồn lực, nhất là nguồn kinh phí phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, cải tạo, trùng tu, bảo tồn các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu về quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã hàng năm ưu tiên, tăng cường bố trí nguồn kinh phí đảm bảo để cùng nguồn kinh phí hỗ trợ từ cấp trên thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, cải tạo, trùng tu các thiết chế văn hóa tại địa phương theo thứ tự ưu tiên, cũng như việc mua sắm trang thiết bị lắp đặt tại các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp hữu hiệu để tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện các nghị quyết; nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để thay thế các trang thiết bị được đầu tư từ lâu nay đã cũ, hỏng./.

Nguyễn Văn Độ

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: