VĂN BẢN THEO LUẬT ĐỊNH ĐỌC TẠI HỘI TRƯỜNG KỲ HOP 10

05/07/2014

VĂN BẢN THEO LUẬT ĐỊNH ĐỌC TẠI HỘI TRƯỜNG

1. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. (trình bày không quá 40 phút).

2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. (trình bày không quá 30 phút).

4. Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát 6 tháng đầu năm của HĐND tỉnh. (trình bày không quá 25 phút).

5. Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII (trình bày không quá 15 phút).

6. Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2014. (trình bày không quá 15 phút).

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: