Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước

01/04/2022

Chiều 31/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chủ trì hội nghị họp nghe Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung quan trọng về phân cấp, phân quyền và công tác cán bộ. Cùng dự có đại diện các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Hà Ảnh:Dương Hà
 

 

Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã báo cáo 6 nội dung, bao gồm: Đề xuất thực hiện Thông báo số 311/TB-VPCP ngày 16/11/2021 của Văn phòng Chính phủ và Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; báo cáo đánh giá về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và đề xuất phương án tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh; đề xuất dự thảo Đề án “Đột phá về công tác cán bộ khối nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 - 2023” và Đề án “Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao văn hóa công vụ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; đề xuất Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 và Kế hoạch kiểm tra kiến thức đối với cán bộ, công chức khối quản lý nhà nước; đề xuất Kế hoạch triển khai Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 - 2025.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể. Về thực hiện phân cấp, phân quyền, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là một nội dung quan trọng đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII khẳng định và trước khi có Nghị quyết số 04 của Chính phủ thì tỉnh đã thực hiện phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề xuất, định hướng và tổng hợp đầy đủ nội dung phân cấp của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, sớm hoàn thiện nội dung xây dựng dự thảo Đề án phân cấp của UBND tỉnh trước ngày 15/4 để xin ý kiến thành viên UBND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp giữa năm 2022.

Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý phương án tổ chức trực tiếp cấp tỉnh kết hợp với trực tuyến tại các điểm cầu của huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Đồng chí đề nghị UBND các huyện nghiên cứu phương án và xây dựng kế hoạch tổ chức phù hợp với đặc điểm địa phương mình đảm bảo đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Đối với các đề án về công tác cán bộ và kế hoạch kiểm tra kiến thức, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là một trong những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về khâu đột phá trong công tác cán bộ.

Đồng ý với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo đề án, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến của từng đại biểu, nghiên cứu kỹ từng nội dung để hoàn thiện Đề án đột phá về công tác cán bộ tại cơ quan, đơn vị khối Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, nhất là bổ sung, hoàn thiện vào dự thảo đề án các nội dung, giải pháp mới đột phá về biên chế, công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ và công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao văn hóa công sở cần phải quan tâm đặc biệt đến các điều kiện hoạt động công vụ cho cán bộ, công chức. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đề án cần cụ thể hóa và làm rõ các nội dung, giải pháp để đảm bảo chuẩn hóa, đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, xây dựng cụ thể nội dung về tinh thần, thái độ, phong cách, đạo đức và tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức trong bộ máy các cơ quan nhà nước, đây mới chính là nội dung quan trọng quyết định việc nâng cao văn hóa công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành giao Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu, tổng hợp các nội dung đề xuất tại hội nghị này để hoàn thiện trình UBND tỉnh; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối đảm bảo nguồn lực, ngân sách để thực hiện các đề án, các nội dung trên.

Đây là những nội dung quan trọng cụ thể hóa các khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Vì vậy, để thực hiện được các đề án, các nội dung trên thì cần sự quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương.

Bình Duyên

Các tin đã đưa ngày: