Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI: Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

11/01/2017

Ngày 9/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp hội nghị lần thứ 9 để thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2016; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 
Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh Khánh Linh
 

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với số phiếu đồng ý cao, các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm phụ trách UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp đó, hội nghị đã tiến hành bầu Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; với số phiếu đồng ý cao, đồng chí Nguyễn Trung Hải đã trúng cử chức vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị đã dành toàn bộ thời gian còn lại của buổi sáng để tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

 
Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu; chuyển công tác trong năm 2016. Ảnh Khánh Linh
 

Buổi chiều, hội nghị nghe và cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2017. Báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị đều khẳng định: Năm 2016, dù tập trung cho nhiều công việc quan trọng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đề ra; quốc phòng- an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng được chú trọng; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả chào mừng 20 năm tái lập tỉnh... Các ý kiến tại hội nghị còn nhấn mạnh, những kết quả trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là rất khả quan, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo. Năm 2017, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 8,56%; tổng thu ngân sách đạt hơn 32 nghìn tỷ đồng, đạt 126% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 29 nghìn tỷ đồng, đạt 127% dự toán. Đây cũng là năm chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn tăng hơn 3%; sản xuất công nghiệp tăng trưởng cả 3 khu vực; dịch vụ, nhất là du lịch có bước tăng trưởng khá. Đặc biệt,, hội nghị xúc tiến đầu tư đã đạt kết quả rất khả quan; tỉnh đã khởi công nhiều dự án quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Một số ý kiến đề nghị, năm 2017, tỉnh sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời triển khai các dự án đã cam kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại. Trong lĩnh vực công nghiệp, tập trung phát triển một số sản phẩm chủ lực như gạch ốp lát, xe máy của Piaggio, sản xuất thép. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần tập trung cho xây dựng nông thôn mới bởi các xã còn lại đều khó khăn; triển khai các dự án chống ngập úng...Các ý kiến tại hội nghị cũng nhấn mạnh, có được những kết quả quan trọng đó, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thì vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy mà cụ thể là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất lớn. Chính tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định sự thành công đó. Các ý kiến tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và mong muốn Tỉnh ủy tiếp tục sâu sát cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và những mục tiêu quan trọng của tỉnh. Một số ý kiến đề nghị Tỉnh ủy sớm có hướng dẫn việc sáp nhập các cơ quan theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và ban hành quy định về tiêu chuẩn công chức khối Đảng để cơ sở dễ thực hiện...

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Về kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cá nhân các đồng chí Tỉnh ủy viên theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm điểm cá nhân và tập thể Tỉnh ủy rất nghiêm túc, các ý kiến tham gia đều hết sức khách quan, thẳng thắn, trung thực, chân thành và có tính xây dựng cao, theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh đến kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời đề nghị cần tập trung làm ngay 5 nội dung: Thứ nhất, sớm khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng hoạt động và tinh gọn bộ máy của các cơ quan nhà nước theo hướng ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tập trung đẩy mạnh việc xây dựng Đảng về đạo đức. Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ký cam kết bằng văn bản với chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện duy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Thứ tư, chú trọng công tác cán bộ, đặc biệt là các khâu trong công tác cán bộ như rà soát cán bộ được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm có biểu hiện kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, có nhiều dư luận phản ánh, dị nghị để kịp thời thay thế, điều chuyển. Thứ 5 là hoàn thiện những nội dung của hội nghị kiểm điểm theo đúng chỉ đạo của T.Ư.

Về Báo cáo tổng kết năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định những kết quả quan trọng và toàn diện của tỉnh đạt được trong năm 2017, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. Nhấn mạnh đến những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Về Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công việc được giao; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác này và đề nghị trong năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy các cấp xây dựng Chương trình kiểm tra của cấp mình sát với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình hiện nay. Tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chương trình, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của Đảng thực sự nghiêm minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trên cương vị công tác của mình hãy phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị năm 2017.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy cũng tổ chức chia tay các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh nghỉ hưu, chuyển công tác trong năm 2016.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: