Triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

17/08/2021

Ngày 16/8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam các thời kỳ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Chung

 

 

Phát biểu khai mạc hội nghị của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, cùng với việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay, góp sức phòng, chống đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai học tập Nghị quyết Đại hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức mới đa dạng, hiệu quả.

Căn cứ vào vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, các Đảng đoàn, lãnh đạo của mỗi tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan xây dựng Chương trình hành động cụ thể bằng các đề án, chương trình thiết thực, xác định rõ yêu cầu cần đạt được, người chỉ đạo, người thực hiện, thời gian hoàn thành... để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo báo cáo kết quả MTTQ và các tổ chức thành viên, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp, đoàn kết các lực lượng và xây dựng đồng thuận xã hội.

Theo đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng và phát triển đất nước.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.

Hoạt động đối ngoại của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước. Bộ máy tổ chức của Mặt trận và các tổ chức thành viên được tăng cường; hoạt động đổi mới phong phú về nội dung, nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy.

Thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống và nỗ lực cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2025, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ triển khai theo 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

MTTQ Việt Nam làm nòng cốt để nhân dân làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; nâng cao hiệu quả MTTQ Việt Nam, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những thành tựu phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đất nước nhiệm kỳ qua chính từ sự phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh của thời đại dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Đánh giá cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên đã nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động, nhằm cụ thể hóa, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống, Tổng Bí thư yêu cầu thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ những âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; nòng cốt trong vai trò hiệp thương, nêu cao vai trò của các giai tầng, dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, phát huy khả năng sáng tạo đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có trình độ cao trong thời kỳ mới; xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng.

Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, phát triển hài hòa cả trí và lực, góp phần quan trọng xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; phát huy những ý kiến đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi; bảo đảm các dân tộc, các tổ chức tôn giáo bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; vai trò chủ trì hiệp thương phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; vận động nhân dân tham gia đấu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Về xây dựng nội bộ, Tổng Bí thư đề nghị MTTQ cần hoàn thiện cơ chế kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát với dân, đáp ứng nhu cầu đề ra trong tình hình mới. Nhân rộng các điển hình tốt, phê phán những việc làm chưa tốt, phối hợp với chính quyền bằng các quy chế, chương trình cụ thể để thực hiện nhiệm vụ chung.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của MTTQ trong tình hình mới, nâng cao ý thức, trách nhiệm về thực hành phong cách dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần chỉ đạo rà soát, đánh giá tổng thể các chỉ thị, chủ trương, chính sách xây dựng về công tác mặt trận, tiến tới xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới.

Hiện nay, tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên cùng nhân dân đồng lòng nhất trí cao tham gia chống dịch với tinh thần quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi không để dịch lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hoàng Hà

Các tin đã đưa ngày: