Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

05/11/2021

Sáng 3/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh

 

 

Trên cơ sở đề án do Đảng đoàn Quốc hội xây dựng, ngày 14/10, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 19-KL/TW về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ Chính trị thông qua Đề án Định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và giao Đảng đoàn Quốc hội căn cứ kết luận để hoàn chỉnh đề án, thông báo cho các cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai thực hiện; đồng thời, giao các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa nội dung đề án vào chương trình công tác, chương trình xây dựng pháp luật hằng năm.

Tại kết luận, Bộ Chính trị nêu rõ, mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện Định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Chính trị lưu ý việc xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết, nhưng là vấn đề mới, chưa đạt đồng thuận cao thì có thể quy định thực hiện thí điểm…

Tại đề án được Bộ Chính trị thông qua, Đảng đoàn Quốc hội đã xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo đối với công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV; đề xuất 8 nhóm định hướng lớn và 70 định hướng cụ thể cần tập trung thực hiện, 137 nhiệm vụ lập pháp cần nghiên cứu, rà soát để báo cáo Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật, nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021-2026; thứ tự ưu tiên và các giải pháp thực hiện, bảo đảm tính khả thi.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định: Kết luận 19 của Bộ Chính trị, quan điểm xây dựng pháp luật có sự thay đổi căn bản, xác định trọng tâm là bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp thay vì phục vụ cho công tác quản lý nhà nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, bảo đảm đất nước phát triển nhanh bền vững…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Việc Đề án do Đảng đoàn Quốc hội chuẩn bị được Bộ Chính trị thông qua thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính chủ động, tích cực của Đảng đoàn Quốc hội trong việc khẩn trương thể chế hóa chủ trương, đường lối Đại hội XIII của Đảng, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đề án là cơ sở chính trị pháp lý quan trọng nhằm góp phần thực hiện đột phá chiến lược về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra, đồng thời là hành động thiết thực thể hiện vai trò chủ động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong công tác lập pháp và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan, tổ chức cần chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, phải làm tốt tất cả các khâu trong xây dựng pháp luật, thận trọng, chặt chẽ, không chạy theo số lượng mà phải bảo đảm yêu cầu sát với thực tiễn; tiếp tục tìm tòi đổi mới, tăng cường sự phối hợp để nâng cao chất lượng các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa nội dung đề án vào chương trình công tác, chương trình xây dựng pháp luật hằng năm; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ lập pháp bảo đảm phù hợp với đường lối Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong quá trình nghiên cứu, bổ sung, rà soát cần siết chặt kỷ cương, quan tâm chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng các dự án luật, không có lợi ích nhóm. Kiên quyết không trình Quốc hội những dự án luật không đảm bảo chất lượng, không đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Xác định rõ nguyên nhân không hoàn thành của cơ quan, tổ chức, người đứng đầu, lấy đó làm tiêu chí đánh giá mỗi năm; quan tâm triển khai nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, đặc biệt trong năm 2022 là năm bản lề với 95 nhiệm vụ cần rà soát, nghiên cứu; các cơ quan, tổ chức cần khẩn trương triển khai ngay sau hội nghị thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện với Thường vụ Quốc hội…

Thiệu Vũ

 
Các tin đã đưa ngày: