Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (15/06/2017)

Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh

Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV (13/05/2015)

Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

Tổng hợp giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV. (28/11/2014)

Tổng hợp giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV.

Báo cáo tổng hợp giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV. (18/08/2014)

Tổng hợp giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV.

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XV (04/07/2014)

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XV

Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV (01/07/2014)

Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV
Các tin đã đưa ngày: