Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII