Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII hứa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân