Vân Xuân xây dựng nông thôn mới (09/09/2019)

Cũng như nhiều xã khác của huyện Vĩnh Tường, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), Vân Xuân chỉ đạt 3/19 tiêu chí. ..

Xây dựng chính quyền điện tử ở Vĩnh Tường từ quyết tâm của người đứng đầu (15/08/2019)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, huyện Vĩnh Tường đã xây dựng Đề án Xây dựng chính quyền điện tử...

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc đối với công tác giám sát và phối hợp trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân (02/05/2019)

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam...
Các tin đã đưa ngày: