Nâng cao chất lượng kiến nghị giám sát và giám sát việc thực hiện kiến nghị giám sát của HĐND

16/06/2020

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân huyện Yên Lạc khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công 8 kỳ họp, ban hành 54 nghị quyết. Qua thực tiễn hoạt động HĐND huyện thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, trong đó chú trọng tới việc nâng cao chất lượng kiến nghị giám sát và giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Tại mỗi kỳ họp, HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện. Qua giám sát tại các kỳ họp cho thấy các báo cáo cơ bản được chuẩn bị kỹ, tổng hợp đánh giá đầy đủ về các lĩnh vực, đã chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời đã có những giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, vẫn có một số báo cáo trình tại các kỳ họp chất lượng chưa cao, chưa đánh giá đầy đủ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và chưa có giải pháp cụ thể. HĐND huyện đã kịp thời kiến nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, khắc phục những hạn chế và có giải pháp cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.

 Việc giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện được thực hiện thường xuyên, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện và các cơ quan tập trung giải quyết đảm bảo thời gian, đồng thời đã giải thích, trả lời và cung cấp thông tin cho đại biểu tiếp xúc cử tri theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm, chưa trả lời thẳng vào các vấn đề mà cử tri kiến nghị; chưa gắn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tiếp thu, giải trình, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Căn cứ kết quả giám sát, HĐND huyện đã kịp thời kiến nghị các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định.

Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo. Trước kỳ họp Thường trực HĐND gửi văn bản tổng hợp yêu cầu UBND huyện, các cơ quan liên quan trả lời chất vấn bằng văn bản tại kỳ họp. Thường trực HĐND đã bố trí thời gian, lựa chọn các lĩnh vực được nhiều cử tri quan tâm như: Lĩnh vực đất đai, môi trường, nông nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, giáo dục và đào tạo để đại biểu chất vấn trực tiếp thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Qua chất vấn và trả lời chất vấn đã nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được giao.

Đối với giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp của HĐND huyện, Thường trực HĐND đã chủ động xây dựng chương trình giám sát năm sau để trình HĐND huyện thông qua tại kỳ họp cuối năm trước, đồng thời xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát, lịch giám sát gửi cơ quan, đơn vị được giám sát chuẩn bị các nội dung giám sát theo yêu cầu.

 Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã tổ chức giám sát và khảo sát 18 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm ở các lĩnh vực như: Đầu tư công, nợ xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, đất đai, môi trường, giáo dục và đào tạo; chính sách xã hội; công tác ban hành văn bản; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, hộ tịch, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp,…Qua giám sát đã ban hành các nghị quyết, kết luận, kiến nghị đối với đơn vị được giám sát, được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, của huyện.

Sau giám sát qua các kỳ họp và giám chuyên đề, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, giao các Ban HĐND, Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát. Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu và tích cực thực hiện; kịp thời ban hành các văn bản để chấn chỉnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát; khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và những khó khăn, vướng mắc, có giải pháp cụ thể và nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc đôn đốc giải quyết những kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiến nghị giám sát và giám sát việc thực hiện kiến nghị giám sát của HĐND trong thời gian tới cần quan tâm một số nhiệm vụ, đó là:

Thứ nhất, nội dung giám sát phải đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giám sát, nội dung giám sát cần lựa chọn, tập trung vào các lĩnh vực cử tri và nhân dân quan tâm, đảm bảo tính khả thi, nhất là các cuộc giám sát chuyên đề để các kết luận, kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc.

Thứ hai, hoạt động giám sát đảm bảo công khai, dân chủ và khách quan, đánh giá đúng những kết quả và chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trước khi ban hành kiến nghị giám sát cần trao đổi, yêu cầu giải trình, tạo sự thống nhất với đơn vị được giám sát để báo cáo kết luận giám sát có chất lượng.

Thứ ba, hoạt động giám sát và kiến nghị sau giám sát HĐND và Thường trực HĐND phải thường xuyên chỉ đạo và giao các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND, Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát theo quy định.

Thứ tư, tăng cường công tác phối hợp giám sát giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, MTTQ và các đơn vị liên quan đảm bảo lịch giám sát không chồng chéo, không trùng lặp, không làm cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị được giám sát bị ảnh hưởng.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình giám sát cũng như sau giám sát, tạo điều kiện cho đại biểu HĐND, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể, các cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Thường trực HĐND huyện Yên Lạc 

Các tin đã đưa ngày: