Sở Y tế với việc tổ chức thực hiện kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh

17/06/2020

                                                

Trong những năm qua được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nghiệp y tế của tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều khởi sắc, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân và sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của tỉnh. Hệ thống tổ chức, mạng lưới y tế được củng cố; cơ sở vật chất thường xuyên được quan tâm đầu tư; nguồn nhân lực được bổ sung về số lượng và chất lượng; cơ cấu, chất lượng dân số ổn định; lĩnh vực y tế dự phòng có nhiều tiến bộ, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh; y đức của người cán bộ y tế có nhiều chuyển biến tích cực; các dịch vụ y tế ngày càng đa dạng, chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; ban hành một số cơ chế, chính sách liên quan đến công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo thuận lợi phát triển sự nghịêp y tế của tỉnh.

Từ năm 2014 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách về y tế, đó là: Nghị quyết số 163/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 về hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp giá, mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ những chủ trương, chính sách phát triển y tế của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, tập thể ngành Y tế đã nỗ lực, cố gắng để đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đó là: quy mô dân số đến hết năm 2017 là 1,078 triệu người, dự kiến đến năm 2020 đạt 1,117 triệu người đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 10,2 vào năm 2017 (cao hơn trung bình cả nước 8,4 bác sĩ/vạn dân) vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra (năm 2020 đạt 9,3 bác sĩ/vạn dân); tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 28,8 vào năm 2017, dự kiến năm 2020 đạt 32 giường bệnh/vạn dân theo mục tiêu đề ra; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng hiện nay là 9,0%, dự kiến sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo. Việc tham mưu, đề xuất của ngành đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về đầu tư phát triển hệ thống y tế đều bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn của Tỉnh ủy, các kết luận và kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Thường trực HĐND và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh  đã tổ chức 02 cuộc giám sát đối với ngành Y tế: Năm 2016 Thường trực HĐND tỉnh giám sát về công tác y tế dự phòng từ năm 2014 đến năm 2016 và tháng 5/2018 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược tư nhân từ năm 2016 - 2018. Các cuộc giám sát đã đánh giá những kết quả mà ngành đạt được, bên cạnh đó là những nội dung chưa làm được hoặc chưa làm đúng, chỉ rõ nguyên nhân, các biện pháp khắc phục và kiến nghị để giải quyết, xử lý đối với các cấp, các ngành. Sau mỗi cuộc giám sát, Lãnh đạo Sở Y tế đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc ngành tổ chức chức thực hiện đồng thời các giải pháp để khắc phục những hạn chế, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm vì sự phát triển của ngành.

1. Đối với các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh sau cuộc giám sát về công tác y tế dự phòng năm 2016, Sở Y tế đã thực hiện và đạt kết quả như sau:

- Sở Y tế tham mưu giúp UBND tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/12/2016 về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc Phê duyệt Đề án phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, trong đó có nhiệm vụ “tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới y tế dự phòng từ tuyến tỉnh đến cơ sở theo hướng tập trung, tinh gọn đầu mối, rõ chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu quả, đủ năng lực kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong do dịch bệnh”. Đến tháng 12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 về việc thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở hợp nhất 06 trung tâm kỹ thuật tuyến tỉnh bao gồm Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường.

- Năm 2015 - 2016 Sở Y tế đã tuyển dụng và bố trí công tác cho 15 bác sỹ y học dự phòng tại các đơn vị y tế đảm bảo phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

- Trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo cho 09 bác sỹ chuyên khoa I về Y học gia đình, 96 bác sỹ định hướng về y học gia đình, 155 điều dưỡng viên về chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân ung thư, đột quỵ não..., 200 tư vấn viên về dinh dưỡng, 200 tư vấn viên về hỗ trợ tinh thần cho người cai rượu, 100 kỹ thuật viên lấy mẫu xét nghiệm ung thư cổ tử cung.

- Đối với việc tăng cường nguồn lực đầu tư cho y tế dự phòng: năm 2016 ngân sách ngành y tế chi cho y tế dự phòng chiếm 30,9%, năm 2017 và 2018 ngân sách ngành y tế chi cho y tế dự phòng chiếm khoảng 35% (quy định tối thiểu 30%).

- Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe luôn được chú trọng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh (nay là khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc) thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm truyền tải thông tin về phòng bệnh tới từng đối tượng trong cộng đồng, ưu tiên sử dụng hình thức truyền thông trực tiếp để tăng khả năng trao đổi thông tin, cung cấp thông tin sâu về các lĩnh vực phòng bệnh mà đối tượng quan tâm như phòng chống tác hại của thuốc lá, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đối tượng vị thành niên, thanh niên, người chuẩn bị kết hôn. Kinh phí thực hiện hoạt động truyền thông được lồng ghép vào các Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh về bảo đảm kinh phí thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch số 3379/KH-UBND ngày 15/5/2017 về việc bảo đảm an toàn công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh năm 2017; Kế hoạch số 3381/KH-UBND ngày 15/5/2017 về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.

- Hàng năm, Sở Y tế tiến hành các đợt thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần tại các cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh; kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt, nước ăn của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh; phối hợp tiến hành kiểm tra bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn lao động trong các cơ sở sản xuất, yếu tố vi khí hậu trong các trường học…

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh, thống kê, báo cáo sức khỏe cộng đồng, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai tới 100% đơn vị y tế từ tuyến xã, phường trở lên. Hiện nay các đơn vị đang sử dụng phần mềm quản lý bệnh truyền nhiễm, phần mềm quản lý tiêm chủng; phần mềm quản lý sức khỏe toàn dân đang triển khai và quản lý được 20% dân số của tỉnh.

Nhìn chung: Hầu hết các nội dung kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về công tác y tế dự phòng đã được Sở Y tế chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, hiệu quả.

2. Đối với các kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sau cuộc giám sát về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y dược tư nhân:

Ngay sau khi cuộc giám sát kết thúc, Sở Y tế đã khẩn trương phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn 9 huyện, thành phố bao gồm các cơ sở hoạt động có phép và các cơ sở hoạt động không phép; thu hồi giấy phép hành nghề của 6 cơ sở hành nghề y, dược không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định. Từ kết quả rà soát các cơ sở hành nghề, Sở Y tế tiếp tục triển khai các hoạt động tập huấn, truyền thông cho người hành nghề và tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với các cơ sở hành nghề y dược. Cuôc giám sát này vừa mới kết thúc, cho nên một số kiến nghị giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội đang được Sở Y tế tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, vì thế kết quả cụ thể còn khiêm tốn.

Như vậy, qua công tác giám sát của HĐND nhiều khó khăn vướng mắc của ngành được quan tâm tháo gỡ, nhiều chủ trương chính sách đầu tư cho y tế được ban hành. Hoạt động giám sát của HĐND đối với các ngành các cấp là rất cần thiết và cần tăng cường trong thời gian tiếp theo. Tuy nhiên để hoạt động giám sát có hiệu quả hơn, Sở Y tế đề nghị trong các cuộc giám sát HĐND tỉnh cần chất vấn các cơ quan liên quan đến nội dung giám sát của Sở để làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách.

     Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: