Trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung kiến nghị giám sát của HĐND

04/05/2020

Giám sát là một trong những chức năng quan trọng của Hội đồng nhân dân (HĐND) đã được luật định. Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, HĐND thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND phát hiện những bất cập, hạn chế trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương, từ đó đưa ra kiến nghị để bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách đã ban hành. Toàn bộ hoạt động giám sát đều hướng đến việc bảo đảm cho các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương được thi hành nghiêm minh, đồng thời phù hợp với thực tiễn. Do vậy, có thể nói rằng hoạt động giám sát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một phương thức thể hiện quyền lực nhà nước của HĐND ở địa phương.

Trong những năm qua, HĐND huyện Bình Xuyên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động giám sát để hoạt động này ngày càng có hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Ngoài việc giám sát thông qua xem xét báo cáo công tác của các cơ quan theo quy định, thì các hoạt động giám sát theo chuyên đề; việc chất vấn tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp được HĐND huyện quan tâm.

Trên cơ sở các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND huyện Bình Xuyên đã chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu và tích cực thực hiện; kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản để chấn chỉnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát; khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 47 và 48 ngày 25/12/2017 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018 và Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách và quy định về cơ sở vật chất văn hóa của Trung tâm Văn hóa - Khu thể thao cấp xã và Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện từ năm 2011 đến nay. Đoàn giám sát của HĐND huyện đã thực hiện giám sát đảm bảo đúng trình tự, đúng quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, cụ thể Đoàn đã xây dựng kế hoạch, đề cương để các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát báo cáo kết quả thực hiện. Đoàn đã giám sát trực tiếp với 13 xã, thị trấn và UBND huyện; trước khi báo cáo kết quả với HĐND huyện tại kỳ họp, Đoàn đã báo cáo kết quả với Thường trực HĐND huyện. Qua giám sát đoàn đã làm rõ những kết quả đạt được, chưa được và chỉ ra hạn chế, bất cập và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện; đồng thời đưa ra kiến nghị với UBND huyện để khắc phục những hạn chế, bất cập mà đoàn đã nêu.

Để chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp giữa năm 2018) HĐND huyện khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 UBND huyện Bình Xuyên đã ban hành văn bản số:747/UBND-VP ngày 21 tháng 6 năm 2018 về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị giám sát năm 2017 và lời hứa chất vấn tại các kỳ họp 3,5,6 HĐND huyện. Trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, cử tri trong huyện đã có 65 ý kiến, kiến nghị thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, thủy lợi: 15  kiến; Tài nguyên, môi trường: 16 ý kiến; Giao thông, xây dựng: 11 ý kiến;  Giải phóng mặt bằng, hạ tầng, đất dịch vụ: 9 ý kiến;  Kế hoạch đầu tư, tài chính: 06 ý kiến;  Nội vụ, Lao động -TBXH, Y tế, Văn hóa: 8 ý kiến.

Ngay sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các văn bản của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện đã cóVăn bản số 89/UBND-VP ngày 23/01/2018 về việc giao nhiệm vụ giải quyết các ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện; Văn bản số 596/UBND-VP ngày 22/05/2018 về việc tiếp tục giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện. Để đảm bảo giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật đối với các nội dung kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, thực hiện ngay việc xem xét, giải quyếtcác kiến nghị của cử tri; Đối với nội dung kiến nghị có phạm vi rộng, cơ quan được giao chủ trì chủ động đề nghị với cơ quan có thẩm quyền liên quan để phối hợp giải quyết. Các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan được giao chủ trì trong quá trình giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri. Đối với các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các Sở ban, ngành, cơ quan được giao chủ trì chủ động tham mưu văn bản cho UBND huyện gửi các đơn vị cấp trên đề nghị giải quyết theo thẩm quyền.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong chương trình công tác hàng tháng, tại các Hội nghị, cuộc họp kiểm tra thực tế ở cơ sở, lãnh đạo UBND huyện đã quán triệt, đôn đốc các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết các công việc còn tồn tại, trong đó có việc giải quyết kiến nghị của cử tri đảm bảo tiến độ, chất lượng và đề xuất phương án giải quyết tiếp theo, báo cáo UBND huyện.

 Tổng số 65 nội dung cử tri quan tâm trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện đã được UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn giải quyết. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri đúng với thực tế, tuy nhiên một số kiến nghị phản ánh còn chung chung, không nêu vấn đề, địa chỉ cụ thể gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình giải quyết. Nhiều nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp tỉnh mà UBND huyện chỉ có nhiệm vụ tiếp thu để đề xuất, kiến nghị như các kiến nghị về xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp kênh mương thủy lợi, đường giao thông liên huyện, liên tỉnh…; một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách cần phải có thời gian xây dựng kế hoạch, lộ trình; nhiều nội dung liên quan đến tăng cường đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cần phải có nguồn lực, xem xét về chủ trương, thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, khả năng ngân sách, cân đối nguồn vốn, hoặc đang trong lộ trình triển khai thực hiện, do vậy tỷ lệ kiến nghị giải quyết xong đạt chưa cao. Tính đến thời điểm hiện nay UBND huyện đã giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin xong đối với 27 kiến nghị (41%) và đang tiếp tục giải quyết đối với 38 kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế như: Việc phân định giữa vấn đề cần phải nghiên cứu, giải quyết với vấn đề cần trả lời, thông tin đến cử tri còn chưa rõ ràng, cụ thể; một số phòng, ban, ngành trả lời kiến nghị của cử tri còn chậm, để tồn đọng; một số văn bản trả lời chưa sát với nội dung cử tri kiến nghị hoặc chưa giải trình, cung cấp đầy đủ thông tin để cử tri hiểu, chia sẻ nên chưa nhận được sự đồng tình của cử tri.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó, phải kể đến nhiều kiến nghị của cử tri liên quan đến cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật cần có quá trình rà soát, nghiên cứu, thực hiện theo quy trình mới có thể trả lời đầy đủ, thấu đáo.

- Kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; trong khi đó, việc xem xét, giải quyết, trả lời chỉ được thực hiện trong một thời gian tương đối ngắn, giữa hai kỳ họp HĐND, nên chất lượng giải quyết, trả lời còn những hạn chế nhất định, nhất là những cơ quan nhận được nhiều kiến nghị; những kiến nghị có liên quan đến nhiều phòng, ban và đơn vị thì tiến độ giải quyết, trả lời kiến nghị phụ thuộc phần lớn vào sự phối hợp và trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị.

- Công tác tổng hợp, giải quyết kiến nghị của cử tri trên thực tế còn chưa thống nhất; việc tập hợp, tổng hợp kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND nhiều kiến nghị còn chung chung, chưa rõ ràng, cụ thể, gây khó khăn cho việc tổng hợp, giải quyết và trả lời cử tri.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri còn hạn chế, nên vẫn còn phổ biến tình trạng cùng một kiến nghị đã được trả lời, giải quyết, chính sách có liên quan đã được ban hành nhưng cử tri ở địa phương khác vẫn tiếp tục kiến nghị.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân, UBND huyện Bình Xuyên đề nghị:

- Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện cần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc tổng hợp phải rõ địa chỉ, nội dung cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nghiên cứu, đánh giá kết quả giải quyết, văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền để trả lời cử tri và kiến nghị về những nội dung mà việc giải quyết, trả lời cử tri chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với việc giải quyết kiến nghị cử tri để người dân theo dõi, giám sát.

- UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến việc giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, cần rà soát, tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vấn đề ô nhiễm môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp nước sạch; sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện lưới. Những vấn đề này, nếu chậm giải quyết, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, kéo theo những hệ lụy không tốt như việc cử tri sẽ tiếp tục kiến nghị trong các kỳ tiếp xúc cử tri; các cơ quan sẽ mất nhiều thời gian để nghiên cứu, giải trình, trả lời cho người dân.

Thường trực HĐND huyện Bình Xuyên

 

Các tin đã đưa ngày: