HĐND huyện Tam Dương thực hiện tốt hoạt động giám sát

01/12/2020

Nhằm đảm bảo việc thực thi chính sách pháp luật, nghị quyết của HĐND trên địa bàn được tốt hơn, HĐND huyện Tam Dương thực hiện tốt vai trò giám sát việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của cử tri và công dân.

 

HĐND huyện Tam Dương tổ chức giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự" đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Ảnh: Trường Khanh

 

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm và chương trình giám sát năm 2020, Thường trực HĐND huyện Tam Dương chủ động xây dựng kế hoạch, phân công, điều chỉnh hoạt động giám sát của các ban, các tổ đại biểu HĐND đảm bảo đúng chương trình, phù hợp với tình hình thực tế.

Trong năm, HĐND huyện tiến hành 6 cuộc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, tập trung vào các vấn đề dư luận và cử tri quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc giao đất, cho thuê đất các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công; công tác vệ sinh môi trường; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo; đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác tổ chức thi hành án…

Qua giám sát, nêu rõ những tồn tại, hạn chế và kiến nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp.

Các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện được UBND huyện và các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và nghị quyết HĐND huyện, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân trong huyện.

Một trong những vấn đề được dư luận, cử tri trên địa bàn huyện quan tâm đó là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì vậy, thời gian qua, HĐND huyện đã tiến hành giám sát UBND huyện, các cơ quan chuyên môn về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, việc giải quyết TTHC trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Tam Dương có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, vẫn còn hơn 25% hồ sơ giải quyết quá hạn gây bức xúc đối với một bộ phận người dân.

Qua giám sát, HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện tốt việc áp dụng cơ chế một cửa và một cửa liên thông để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; các cán bộ công chức, viên chức trực tiếp làm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải luôn có thái độ, tác phong, đạo đức đúng mực trong công tác tiếp và làm việc với người dân....

Kịp thời nắm bắt dư luận và những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐNĐ huyện.

Trong năm, Thường trực HĐND huyện tổ chức được 4 cuộc tiếp xúc cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được HĐND huyện tiếp thu, tổng hợp yêu cầu UBND huyện tập trung chỉ đạo, giải quyết và có công văn trả lời cụ thể cho cử tri trong các kỳ họp HĐND huyện.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân được Thường trực HĐND thực hiện định kỳ vào ngày mùng 5 và 20 hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân huyện theo quy chế phối hợp hoạt động với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

Năm 2020, có 246 lượt công dân được tiếp định kỳ, giảm 76 lượt người so với cùng kỳ năm 2019. Toàn huyện tiếp nhận 163 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh. Những kiến nghị, đơn thư của công dân được Thường trực HĐND huyện chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Theo đó, đã có 110 đơn được giải quyết xong; 53 đơn đang được giải quyết.

Để những ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời, thấu đáo, HĐND huyện, các ban của HĐND tiếp tục đổi mới quy trình tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, phản ánh của cử tri; tăng cường giám sát, nhất là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được cử tri quan tâm.

Thường trực HĐND thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động giám sát. Kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Thường trực Huyện ủy nhằm chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Hoàng Nga

Các tin đã đưa ngày: